Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Skrajšan delovni čas po ZIUPGT

08. JULIJ 2021  |   Jasmina Malnar Molek

Veljavnost ukrepa: od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 (Vlada lahko s sklepom ukrep podaljša do 31. 12. 2021). Do izvajanja tega ukrepa so upravičeni tudi delodajalci, ki jim sredstva ne bodo dodeljena ali pa za njih ne bodo niti zaprosili.

Komu delodajalec lahko odredi delo s krajšim delovnim časom:

Delodajalec lahko delo s krajšim delovnim časom (od 5 do 20 ur tedensko) odredi le delavcem, ki so pri njem zaposleni za polni delovni čas in tudi delajo s polnim delovnim časom. Odreditev dela s krajšim delovnim časom ni mogoča delavcu:

- v času teka odpovednega roka,

- ki je pri delodajalcu zaposlen s krajšim delovnim časom,

- ki je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu,

- v treh mesecih od dneva nastopa delavca po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

Upravičeni delodajalci:

Pravico do subvencije lahko uveljavlja delodajalec, ki:

· je pravna ali fizična oseba in ki je bil v PRS vpisan pred 31. 12. 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila najpozneje na dan 31. 12. 2020 vpisana v Register kmetijskih gospodarstev in

· po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela (to pomeni, da jim ne more zagotavljati dela za vsaj 36 ur/teden) in

· mu je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

Delodajalce opozarjamo na zadnjo alinejo, ki jo pretekli ukrep ni vseboval. Za povračilo nadomestila bo potrebno dokazati, da je bilo delodajalcu s predpisom Vlade RS omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti. OZS je ostro protestirala vnosu določila v zakon, saj poslovanje ni odvisno le od tehničnih omejitev (omejitev kvadrature, razmak miz), temveč tudi od zdravstvenih omejitev (pogoj PCT). Prav tako bi bilo potrebno upoštevati tudi epidemiološke razmere v tujini ter pogoje za prehajanje mej.

Kdo ni upravičen do subvencije?

Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 %.

Pravice do povračila ne more uveljavljati delodajalec:

- če je nad njim uveden postopek stečaja ali se nahaja v likvidacijskem postopku,

- nima poravnanih vseh zapadlih davčnih obveznosti na dan vložitve vloge

- nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev (REK-1) za obdobje zadnjih pet let do oddaje vloge

Pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom se mora delodajalec o obsegu dela s skrajšanim delovnim časom, številu zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanju odreditve, posvetovati s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način. Če se spremenijo okoliščine odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, zlasti obseg dela s skrajšanim delovnim časom, število zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanje odreditve, ki so bile podlaga za sprejetje odločitve, je treba opraviti novo posvetovanje.

Odredba:

Delodajalec bo delavcu odredil delo s krajšim delovnim časom z odredbo. Brezplačen vzorec odredbe dobite tukaj.

Višina nadomestila plače delavca in višina subvencije:

Nadomestilo plače:

Za čas, ko bo delavec delal, mu pripada sorazmerni del plače in druga povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo, malica, …). Za čas, ko delavec ne bo delal (to je čas za katerega mu je bil delovni čas skrajšan), pa mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1. Pojasnila glede poročanja nadomestil v obrazcih REK-1 še čakamo.

Višina subvencije:

Delodajalec bo prejel 80% izplačanega nadomestila plače (bruto II) in ne več kot 928,10 eur.  

Obveznosti delodajalca:

- delavcem mora redno izplačevati plačo in nadomestilo plače,

- v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona in delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije po tem zakonu ali ZIUOOPE in

- v obdobju iz prejšnjega odstavka ne sme odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom,

- voditi evidenco o izrabi delovnega časa delavca, ki mu odredi delo s skrajšanim delovnim časom, na način, da je iz nje razviden čas prihoda in odhoda z dela.

- če delavca pozove na opravljanje dela s polnim delovnim časom, to predhodno sporočiti ZRSZ

Sankcija za nespoštovanje je vrnitev vseh sredstev. Prejeta sredstva bo potrebno vrniti tudi, če je delodajalec k vlogi predložil neresnična dokazila.

Prejeta sredstva bo potrebno vrniti v celoti (skupaj z zamudnimi obrestmi), če delodajalec začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

O vračilu sredstev odloči ZRSZ z odločbo. Delodajalec mora sredstva vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe (zoper odločbo je možen le upravni spor).

Delodajalec, ki je prejel subvencijo, mora v primeru, da je od 1. 1. 2021 dalje prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, o tem seznaniti FURS, najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema subvencije do dneva vračila.

Za kršitve so poleg vračila sredstev predpisane tudi globe.

Postopek uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače

1. Oddaja vloge na ZRSZ v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, razen za delodajalce, ki so delavcem odredili delo s skrajšanim delovnim časom pred uveljavitvijo tega zakona – ti vlogo vložijo v 15 dneh od uveljavitve zakona. Pri podaljšanju ukrepa je skrajni rok za vložitev vloge 31. 12. 2021.

2. ZRSZ odloči o vlogi v 15 dneh od vložitve s sklepom (zoper sklep je možen le upravni spor)

3. Oddaja zahtevka za subvencijo – skrajni rok 30. 6. 2022.

Predhodno obveščanje ZRSZ o odreditvi skrajšanega delovnega časa ni potrebno, odredbo se predloži k vlogi!

Seznam prejemnikov subvencije in podatki o višini prejetih subvencij predstavljajo informacijo javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani ZRSZ.