Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu (ZDLGPE) in spremembe po PKP6

26. NOVEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek

V Ur. listu RS št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020 je bil objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstva za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki vsebuje poroštvo države za kredite odobrene v obdobju od 12. 3. do 31. 12. 2020, dvig povprečnine za občine in oprostitev najemnine najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti države ali občin.

I. Poroštvena shema

Država bo prevzela poroštvo za kredite:

 • odobrene pravnim osebam in samostojnim podjetnikom s sedežem v RS
 • sklenjene v obdobju od 12.3.2020 do 31. 12. 2021 
 • za ročnost kredita do 5 let
 • za namene financiranja investicij, obratnega kapitala in poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb sklenjenih od 12.3. do uveljavitve zakona
 • ne velja za financiranje povezanih družb in družb s sedežem v tujini
 • do skupnega zneska glavnice kredite, ki znaša do 10%  25% prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne presega višine dvojnega zneska stroškov dela za 2019 posameznega kreditojemalca oziroma do višine odloženih obveznosti za kreditne pogodbe sklenjene po ZIUOPOK
 • v višini 80% glavnice posameznega kredita za mikro, majhne in srednje družbe ali 70% glavnice kredita za velike družbe

Pogoji za kreditojemalca:

 • 31.12.2019 se ni štel za podjetje v težavah, kot to določa Uredba 651/2014 EU
 • so likvidnostne težave posledica epidemije
 • 12.3.2020 ni imel pomembnih zamud pri poravnavanju obveznosti do bank
 • ne posluje in nima sedeža ali lastnika v davčnih oazah
 • ima na dan vlog zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge poravnane obveznosti do davčne uprave oziroma odobren odlog/obročno plačilo dajatev
 • je vključen v sistem obveznega večstranskega pobota

Kreditojemalec v trajanju poroštva ne sme izplačevati dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva, nakup lastnih delnic ali lastniškega deleža, izplačevati finančnih obveznosti do nadrejenih oz. povezanih družb ali lastnikov.

Za kredite s poroštvom države bo kreditojemalec plačeval letno premijo za poroštvo, ki je odvisna od velikosti podjetja in obdobja posojila (med 0,25 - 2% od vsakokratne glavnice kredita). 

II. Dvig povprečnine na 623,96 eur od 1.1.2020 dalje (razlika se občinam nakaže do konca maja)

III. Oprostitev plačila najemnine

Za obdobje od 13.3. do preklica epidemije se najemnikom, ki imajo poslovne prostore ali stavbe v lasti države ali občine, najemnina ali del najemnine ne zaračunava. O oprostitvi bo odločal predstojnik upravljalca oz. organ odgovoren za izvrševanje proračuna občine.

Za obdobje od 19. 10. 2020 dalje, za čas trajanja razglašene epidemije COVID-19, se najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prosotorov v lasti države ali občine, najemnina ali del najemnine ne zaračunava. O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine odloča predstojnik upravljalca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna občine, če so izpolnjeni pogoji iz 3.1. Začasnega okvira in sicer:

 • najemnik na dan 31. 12 .2019 ni bil podjetje v težavah (2/18 Uredbe 651/2014/EU)
 • skupni znesek javnih sredstev ne presega 800.000 eur ali 120.000 eur, če je najemnik dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 eru, če je najemnik dejaven na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
 • skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo iz drugih javnih virov, ne presega omejitev iz prejšnje alineje
 • ukrepi ne izključujejo dodelitve pomoči de minimis

Najemnine so za obdobje od 19. 10. 2020 dalje oproščeni tudi uporabniki športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti RS ali občin, ki jim je zaradi ukrepov onemogočeno ali bistveno otežena uporaba. Do oprostitve najemnin so upravičene športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport, razen športna društva in
športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.