Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

ZOPNN-F: Začasni ukrep pomoči za samozaposlene

11. AVGUST 2023  |   Tadeja Bučar

V Uradnem listu RS, številka 88 z dne 10.8.2023, je bila objavljena novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki začne veljati z današnjim dnem, torej z dnem 11.8.2023. Novela v povezavi z začasnimi ukrepi pomoči za samozaposlene določa:

Spremembe po ZIUOPZP obarvane rdeče.

Upravičenci

Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba, ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023, in sicer:

 • samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2),
 • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
 • kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

Pomoč za samozaposlene znaša 1.200 eurov na mesec za avgust, september, oktober, november in december 2023 (pomoč za samozaposlene v kulturi, pod zakonskimi pogoji, znaša 760 eurov na mesec. Pomoč za upravičence kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša 1.020 eurov na mesec).

Če upravičenec v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni vključen za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, je upravičen do sorazmernega dela pomoči za samozaposlene glede na delež vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah.

Do izplačila pomoči za samozaposlene ni upravičena oseba, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vložitve vloge:

 • neplačane obveznosti v višini 50 evrov ali več in
 • nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Pomoč za samozaposlene je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov.

Izplačilo

Za izplačilo pomoči za samozaposlene upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS, s katero izjavlja, da je upravičena oseba in da zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Upravičenec:

 • poda izjavo na podlagi lastne ocene poslovanja, upoštevaje pogoje o upadu prihodkov (pogoj višine upada prihodkov – glej spodaj),
 • vloži vlogo do zadnjega dne v mesecu septembru, oktobru, novembru, decembru 2023 oziroma januarju 2024 za pretekli mesec ali za več preteklih mesecev skupaj v obdobju od 4. avgusta do 31. decembra 2023. Izplačilo se s strani FURS-a izvede 10. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje vloge;
 • prejme pomoč za posamezni mesec od avgusta 2023 do decembra 2023 (če poda izjavo za več mesecev skupaj, se mu nakaže seštevek pomoči za samozaposlene za posamezne mesece);
 • predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki do 31. 1. 2024. Predloga obrazca izjave bo objavljena na portalu eDavki.

Vračilo pomoči za samozaposlene

Šteje se, da upravičenec zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo:

 • prihodki upravičenca v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 upadli za več kot 25 odstotkov glede na leto 2022.
 • če ni posloval v celotnem letu 2022 oziroma 2023, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 znižali za več kot 25 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2022.
 • če v letu 2022 ni posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplave iz avgusta 2023 znižali za več kot 25 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2023 do 31. julija 2023.

Če zgornji pogoji niso izpolnjeni, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih o računovodenju, prihodki vključujejo čiste prihodke od prodaje ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Subjekt, ki je uveljavil pomoč za samozaposlene, mora v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 oziroma za leto 2023, o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

Subjekt, ki je uveljavil pomoč za samozaposlene in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njegovo pridobitev, o tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna od dohodkov pravnih oseb za leto 2023 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2023, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2023, in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

Ukrep iz tega podpoglavja se izvaja v skladu s priglašeno shemo po pravilu »de minimis«.