Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
ZPGOPEK - VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Kako oddati vlogo pa pomoč po ZPGOPEK

21. 02. 2023
Avtor: OZS
ZPGOPEK - VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Odgovori na vprašanja glede Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize  (ZPGOPEK) in  oddaje vloge za pomoč:

Kdaj se odda vloga?

Od 21.2.2023 od 12:00 CET do najkasneje 28.2.2023 do 12:00 CET;

Kje se odda vloga?

Vloge bodo upravičenci lahko oddali preko aplikacije JRP. Na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/397 so podrobnejša navodila in pojasnila, ter napotki, kaj si lahko upravičenci pripravijo v naprej pred samo oddajo vloge. Vsa navodila in informacije glede dostopa do aplikacije in končnih rokov spremljajte na spletni strani SPIRIT;

Kdo je upravičen do pomoči?

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, zasebna društva in zasebni zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021;

Kdo ni upravičen do pomoči?

1.) Upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjejta (Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23). Za obdobje trajanja te uredbe niso upravičeni do pomoči gospodarstvu za električno energijo. Vendar pa tudi ti upravičenci lahko uveljavljajo pomoč za drugo polletje 2023. V takem primeru morajo oddati vlogo že v februarju skladno z ZPGOPEK;

2.) Upravičenci:

- ki imajo na dan 31.12.2022 registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti (finančne in zavarovalniške dejavnosti),

- zoper katere je na dan oddaje vloge začet stečajni postopek ali postopek likvidacije, ki ima neplačane zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki znašajo 50 evrov in več,

- ki so v postopku prisilne poravnave, če imajo neporavnane davčne obveznosti, na katere ne učinkuje postopek prisilne poravnave ter so nastale po začetku postopka prisilne poravnave,

- ki sodi med male poslovne odjemalce, za katere je od 1. septembra 2022 urejena regulacija cen električne energije in zemeljskega plina,

- za katerega veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino,

- ki je špekulativno prodal vsaj del električne energije za obdobje iz prvega odstavka 5. člena tega zakona (1. januar do 31. december 2022). Za špekulativno prodajo se šteje ravnanje upravičenca, ko za obdobje iz prejšnjega stavka uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu ter je vsaj del električne energije za to isto obdobje prodal na organiziranem trgu po višji ceni od nabavne cene.

Za kaj se daje pomoč in vrste pomoči?

Pomoč se daje kot subvencija za stroške nakupa električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare. Vrste pomoči so: enostavna pomoč za gospodarstvo znaša 50 % upravičenih stroškov; osnova posebna pomoč za podjetja znaša 50 % upravičenih; posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti znaša 40 % upravičenih; posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja znaša 65 upravičenih stroškov; posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih znaša 80 % upravičenih. Podrobnejša pojasnila glede vrste pomoči najdete na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/397 ;

Za katero obdobje se daje pomoč?

Obdobje za dodelitev pomoči je od 1.1.2023 do 31.12.2023;

Podlaga za dodelitev pomoči:

Povečanje cene energenta v letu 2023 za najmanj 1,5-kratnik v primerjavi s povprečno ceno v letu 2021, določena pa je tudi spodnja meja skupne višine pomoči, ki mora presegati 600 evrov.

Kdaj se bo pomoč izplačala in v kakšni višini? 

Podjetja bodo prejela prvo izplačilo pomoči do 31.3.2023 za obdobje od januarja do marca 2023. Izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 bo pristojni organ izvajal mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec. Podjetja so za vsak mesec upravičena do ene dvanajstine ocenjene vrednosti pomoči za leto 2023. Izplačila bodo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno obdobje, do konca februarja 2024 se izplača tudi 20 odstotkov zadržanih sredstev, upoštevaje korekcijski postopek glede na dejansko porabo.

Zapisala: Maja Lajevec

Preberite tudi >>>