Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Finančne spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja

14. JANUAR 2020  |   Edina Zejnić

Slovenski podjetniški sklad, ki je izvajalska institucija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je lani vzpostavil vavčerski sistem, ki omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), sofinanciranje različnih storitev za krepitev kompetenc in konkurenčnosti podjetij v Sloveniji in tujini. Minimalna višina sofinanciranja določenega vavčerja je do 60 %. MSP ima lahko v izvajanju največ tri vavčerje in lahko koristi vavčerje v višini 30.000 evrov na leto. Vavčerji so odprti do leta 2023 oziroma do porabe sredstev.

MSP so trenutno na voljo vavčerji s področja certificiranja kakovosti, zaščite intelektualne lastnine, vavčerji s področja internacionalizacije (tržne raziskave tujih trgov, udeležba na mednarodnih forumih, udeležba v gospodarskih delegacijah v tujino, skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini), vavčerji za digitalizacijo (dvig digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, pripravo digitalne strategije, kibernetsko varnost), prenos lastništva, statusno preoblikovanje družb in uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Spodbude malih vrednosti

Vir: SPS

Vavčer za certificiranje kakovosti

Namen: Dvig kakovosti poslovanja, izdelkov in storitev ter povečanje konkurenčnosti podjetij.
Upravičeni stroški: Od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2023 za stroške zunanjega izvajalca za pripravo na certificiranje, stroški certificiranja za pridobitev oziroma vzdrževanje certifikatov, pridobljenih po 1. 1. 2019 za sisteme vodenja kakovosti proizvodov/storitev procesov ter validacije okoljske izjave, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov: ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). Pridobivanje certifikatov izvajajo akreditirane organizacije, akreditirane s strani nacionalne akreditacijske organizacije. ECOLABEL podeljuje Agencija RS za okolje.
Najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
Največja spodbuda: 9.999,99 EUR
POSEBEN POGOJ: Podjetje lahko sredstva pridobi samo 1-krat letno.

Od vključno 7. 9. 2019 dalje so upravičeni do sredstev MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija.


Vavčer za patente, modele, znamke

Namen: Spodbuditi in pomagati podjetjem k zaščiti intelektualne lastnine.
Upravičeni stroški: Od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2023 za stroške priprave dokumentacije, stroške prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenje v tujino (patenta, modela, blagovne znamke, znamko pri UIL), pri tujih patentnih uradih, pri evropskem patentnem uradu. Strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus, stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oziroma validacijo na posameznih uradih).
Najmanjša spodbuda: 500 EUR
Največja spodbuda: 5.000 EUR brez vključenega popolnega preizkusa, 9,999,99 EUR z vključenimi popolnim preizkusom.


Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen: Spodbujanje možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuji trg.
Upravičeni stroški: Od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2023 za stroške zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave. Zunanji izvajalec se izbere iz kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih (katalog je objavljen na www.podjetniškisklad.si – javni poziv-vavčer za raziskave tujih trgov).
Najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
Največja spodbuda: 5.000,00 EUR
POSEBEN POGOJ: Izbrani zunanji izvajalec še ni presegel kvote največ 10 tržnih raziskav v koledarskem letu oddaje vloge. Podjetje lahko koristi sredstva za raziskavo tujega trga samo 1-krat v celotnem obdobju.

Od vključno 7. 9. 2019 dalje so upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija.


Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih

Namen: Aktivna udeležba MSP na mednarodnih forumih (strokovni forum, konferenca, kongres s področja delovanja MSP).
Upravičeni stroški: Od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2023 za udeležbo dveh udeležencev iz MSP na mednarodnem forumu, stroške aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodnem forumu (stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma), stroške prevoza do lokacije mednarodnega foruma, stroški nočitev.
Najmanjša spodbuda: 300 EUR
Največja spodbuda: 3.000 EUR
POSEBEN POGOJ: Pogodba mora biti podpisana vsaj en dan pred začetkom foruma. Podjetje lahko sredstva pridobi samo 1- krat letno.


Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Namen: Spodbuditi podjetja k udeležbi gospodarskih delegacij v tujini za povezovanje s podjetji in možnosti iskanja novih poslovnih priložnosti.
Upravičeni stroški: Od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2023 za udeležbo dveh udeležencev iz MSP, stroški kotizacije, stroški prevoza, stroški nočitev, stroški B2B.
Najmanjša spodbuda: 300 EUR
Največja spodbuda: 5.000 EUR
POSEBEN POGOJ: Vloga mora vsebovati dokazilo, da je podjetje član delegacije v tujino, in vloga mora biti oddana vsaj en dan pred začetkom delegacije.


Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini

Namen: Spodbuditi udeležbo MSP na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.
Upravičeni stroški: Od 1.1.2019 do 30.09.2023 za stroške zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje razstavnega prostora, ki je namenjen podjetju (oblikovanje sejemske stojnice, postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije), prevoz eksponatov oziroma logistika.
Najmanjša spodbuda: 500 EUR
Največja spodbuda: 3.000 EUR
POSEBEN POGOJ: Vloga mora vsebovati pisno potrditev s strani SPIRIT Slovenija, da je podjetje vključeno med razstavljavce - na podlagi prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija. Pogodba mora biti podpisana vsaj en dan pred začetkom sejma.


Vavčerji za digitalizacijo

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen: Zagotovitev znanj kadra v MSP za področja digitalizacije.
Upravičeni stroški: Stroški usposabljanja (zunanji izvajalec).
Obdobje upravičenosti: 5.4.2019-30.9.2023
Najmanjša spodbuda: 600 EUR
Največja spodbuda: 9.999,99 EUR (za enega udeleženca je možno uveljavljati 600 EUR subvencije).
POSEBNI POGOJ: Podjetje mora v usposabljanje vključiti najmanj 20 % zaposlenih. V vlogi je potrebno navesti izbrano usposabljanje iz kataloga usposabljanj, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča v Sloveniji (DIH Slovenija) - http://dihslovenia.si/katalogi/. Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) je lahko tisti, ki še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog. Podjetje lahko koristi en vavčer na leto.

Od vključno 7.9.2019 dalje so upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.
 

Vavčer za digitalni marketing

Namen: Spodbuditi MSP k uporabi digitalnega marketinga.
Upravičeni stroški: Stroški izdelave spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani, stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije, stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine, stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme
Obdobje upravičenosti: 5.4.2019-30.9.2023
Najmanjša oz. največja spodbuda: nove spletne strani 500 EUR-1500 EUR, nove mobilne aplikacije in testiranje 500 EUR-2.000 EUR, spletna trgovina 500 EUR-2500 EUR, spletna platforma 500 EUR-2.500 EUR.
POSEBNI POGOJI: MSP lahko koristi vavčer samo 1-krat za vsako aktivnost do leta 2023, in skupaj največ 8.500 EUR. V vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga (katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji http://dihslovenia.si/katalogi/).
 

Vavčerji za pripravo digitalne strategije

Namen: Spodbujanje MSP k pripravi digitalne strategije za digitalno preoblikovanje MSP. 
Upravičeni stroški: Stroški priprave digitalne strategije (zunanji izvajalec). Digitalna strategija zajema vse tri elemente: oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije za podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja (izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost in industrija 4.0)
Obdobje upravičenosti: 5.4.2019-30.9.2023
Najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
Največja spodbuda: 9.999,99 EUR
POSEBNI POGOJ: Podjetje mora pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija, obvezna priloga vloge. Podjetje lahko koristi sredstva samo 1-krat v celotnem obdobju.

• Vavčer za kibernetsko varnost

Namen: Spodbujanje MSP k zagotavljanju kibernetske varnosti.
Upravičeni stroški: Stroški sistemskega varnostnega pregleda in izdelava  vdornega testa (zunanji izvajalec).
Obdobje upravičenosti: 12.4.2019-30.9.2023
Najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
Največja spodbuda: 9.999,99 EUR
POSEBNI POGOJ: V Vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti, ki bo za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali vdorni test. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji (DIH  Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/ (SPS, 2019). Podjetje lahko koristi sredstva samo 1-krat za posamezno aktivnost v celotnem obdobju.

 

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Namen: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k statusnemu preoblikovanju (samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali obratno), z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.
Upravičeni stroški: Stroški zunanjega izvajalca, notarski stroški, stroški revizije.
Najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
Največja spodbuda: 5.000 EUR
POSEBNI POGOJ: Statusno preoblikovanje podjetja ne sme biti izvedeno pred oddajo vloge. Podjetje lahko koristi sredstva samo 1-krat v celotnem obdobju.

 

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

Namen: Spodbujanje MSP pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM v podjetje (svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost)
Obdobje upravičenosti: 1.1.2019-30.9.2023
Upravičeni stroški: Stroški svetovanja pri izvedbi samoocene pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev (SPS, 2019).
Najmanjša spodbuda: 300 EUR
Največja spodbuda: 9.999 EURPOSEBNI POGOJ: Podjetje mora na dan vloge imeti vsaj 15 zaposlenih. Upravičena MSP iz Kohezijske regije Zahodna Slovenija in kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

 

Vavčer za prenos lastništva
Namen: Spodbujanje MSP k prenosu lastništva.
Obdobje upravičenosti: od 22.11.2019 (od datuma objave poziva) in trajajo do 30.9.2023
Upravičeni stroški: Stroški priprave prijavitelja na prenos lastništva, stroški prenos lastništva, stroški dvig kompetenc prevzemnika.
Najmanjša spodbuda: 500 EUR
Največja spodbuda: 3.000 EUR (za vse aktivnosti maksimalno 9.000 EUR).
POSEBNI POGOJ: Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnosti prijavitelja za področje prenosa lastništva, ki je obvezna priloga k vlogi - Obrazec št. 1 (SPS, 2019). Prenos lastništva ne sme biti opravljeno pred oddajo vloge. Podjetje lahko koristi sredstva samo 1-krat za posamezno aktivnost v celotnem obdobju (potrebna oddaja ločene vloge za vsak sklop posebej).

Vsi vavčerji so objavljeni na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na www.podjetniskisklad.si. Vsak posamezen vavčer ima pozivno dokumentacijo, v kateri je točno določena višina in stopnja sofinanciranja, obdobje upravičenosti, programsko obdobje, dokazovanje izpolnjevanja pogojev, upravičeni in neupravičeni stroški, navodila za izpolnjevanje vloge itd. ter navedene vse potrebne priloge k vlogi vavčerja.

Hitra in preprosta prijava na vavčerje
Podjetja oddajo vlogo preko elektronskega sistema e-vavčer, ki je objavljen na https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava. Slovenski podjetniški sklad ob prejemu vloge pregleda vlogo in preveri izpolnjevanje pogojev podjetja za določeni vavčer. Po podpisu pogodbe ima podjetje 6 oziroma 12 mesecev časa (odvisno od vsebine vavčerja), da odda zahtevek z dokazili preko elektronskega sistema e-vavčerja. Po pregledu zahtevkov in potrditvi s strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sledi finančno izplačilo podjetju.

Pomoč pri pripravi vloge za vavčerje
SPOT točke po Sloveniji nudijo brezplačno pomoč pri pripravi vloge za vavčerje. Seznam SPOT točk je objavljen na spletni strani http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija. Članom OZS nudijo brezplačno pomoč pri svetovanju in pripravi vloge tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter območne obrtno-podjetniške zbornice. Seznam območnih obrtno-podjetniških zbornic je objavljen na spletni strani https://www.ozs.si/ooz.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za reginalni razvoj.
Edina Zejnić

Pišite nam