Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Pomen pravilne vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu

27. 01. 2022
Avtor: Staša Pirkmaier

V praksi  pride do situacije, da naslovnika ni doma ter poštar  pisanje (npr. odpoved pogodbe o zaposlitvi) vroči enemu izmed njegovih   otrok,  ki so na obisku. Postavlja se vprašanje ali se  takšna vročitev šteje za  vročeno.

Ob upoštevanju 88. člena Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1 (Ur. list RS, štev. 21/2013 in nasl.)  mora biti odpoved pogodbe o zaposlitvi (redna ali izredna) vročena stranki, ki se ji pogodba o zaposlitvi odpoveduje.

ZDR-1 določa pravila vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se vroča praviloma osebno v prostorih delodajalca, s priporočeno pošiljko s povratnico ali z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu. Ustavno sodišče je z odločbo štev.  U-I-200/15-21 in Up-936/15-20  z dne 16. 3. 2017  razveljavilo četrti odstavek 88. člena ZDR-1, ki je določal, da se odpoved pogodbe o zaposlitvi, če je ni mogoče vročiti osebno v prostorih delodajalca, delavcu vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča. Vročitev se je štela za opravljeno, ko je bila pošiljka prevzeta oziroma, če pošiljka ni bila prevzeta v roku za sprejem, ko je poteklo osem dni od dneva prvega poskusa vročitve.

Ustavno sodišče je torej četrti odstavek 88. člena ZDR-1 razveljavilo, hkrati pa določilo, da se do sprejetja drugačne zakonske podlage za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju.

Pogodbena stranka, ki se ji odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžna prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi  je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

Do sprejema drugačne zakonske podlage se  za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. Osebna vročitev po pošti je urejena v 142. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP). V kolikor vročevalec delavcu odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne more vročiti (ker je delavec npr. odsoten), poštno pošiljko izroči pošti v kraju, kjer delavec stanuje, delavcu pa v hišnem ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih stanovanja pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje ga pošiljka čaka in rok 15 dni, v katerem mora pošiljko dvigniti. V kolikor delavec poštne pošiljke ne dvigne v 15-dnevnem roku, se šteje, da je bila vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi opravljena po poteku tega roka, na kar je delavec opozorjen v obvestilu. Po poteku tega roka se delavcu poštna pošiljka – odpoved pogodbe o zaposlitvi pusti v njegovem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku.

Če delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki  Sloveniji oziroma delavec na naslovu iz prejšnjega odstavka ni znan, se odpoved pogodbe o zaposlitvi v zaprti ovojnici nabije na oglasno mesto, ki je dostopno delavcu, na sedežu delodajalca. Po preteku osmih dni se šteje vročitev za opravljeno.

Iz sodne prakse izhaja, da odraslih članov gospodinjstva, katerim se vroča pisanje ni mogoče enačiti z družinskimi člani. Tako je Višje sodišče je odločilo, da se kot vročeno  šteje pisanje le, če z naslovnikom živijo v skupnem gospodinjstvu. V kolikor je torej sodna pošiljka vročena enemu izmed odraslih otrok naslovnika, ki z njim ne živijo v skupnem gospodinjstvu ni mogoče zaključiti, da je bilo pisanje vročeno.

 

 

Preberite tudi