Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

04. 04. 2017
Avtor: Edina Zejnić

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017.

Pridobivanje certifikatov za sisteme vodenja in skladnosti proizvodov po mednarodnih standardih je certifikacijski postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih certifikacijskih organov. Certifikacijski organ mora biti akreditiran s strani nacionalnega akreditacijskega organa, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji: http://www.european-accreditation.org/the-mla.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem stroškov pridobivanja in certificiranja po mednarodnih standardih, podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oz. izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je podpreti do 30 podjetij, do 20 v Vzhodni Sloveniji in do 10 v Zahodni Sloveniji pri pridobitvi certifikatov po mednarodnih standardih.

Pogoji za kandidiranje:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v javnem razpisu.

Okvirna višina sredstev:

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 300.000,00 EUR, in sicer:

Sredstva / Leto

2017

SKLOP A - Vzhodna Slovenija

204.000,00 EUR

SKLOP B - Zahodna Slovenija

96.000,00 EUR

SKUPAJ

300.000,00 EUR

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški certificiranja proizvodov in / ali certificiranja sistemov vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.

Stopnja sofinanciranja znaša do 60% upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 10.000,00 EUR na posamezno operacijo.

Obdobje za porabo sredstev:

Obdobje upravičenosti stroškov se prične s 1.1.2016 in traja do najkasneje 30.10.2017, kar predstavlja zadnji rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Kot začetek operacije se šteje dan sklenitve prvega zavezujočega dokumenta za izvedbo operacije.

Posamezni del operacije (pridobitev posameznega certifikata za sisteme vodenja oziroma certifikata za skladnost proizvodov) se mora zaključiti po datumu oddaje vloge. Kot datum zaključka dela operacije se šteje datum plačila zadnjega računa certifikacijskemu organu za posamezen certifikat. Prav tako mora biti certifikat izdan po datumu oddaje vloge.

Način prijave:

Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na dan za oddajo vlog.

Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig).

Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje vloge šteje dan, ko SPIRIT Slovenija vlogo prejme.

Vloge so lahko oddane na SPIRIT Slovenija, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro.

Prijavitelj mora oddati vlogo v enem (1) izvodu.

Vloga mora na naslov SPIRIT Slovenija prispeti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: certifikati@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje stroškov certifikatov - vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najkasneje deset (10) dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom roka za oddajo vloge, ne bodo upoštevana. Odgovori bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Elektronski dokumenti:

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Preberite tudi