Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Izplačilo nagrade vajencu

31. 05. 2018
Avtor: Jasmina Malnar Molek

Z Zakonom o vajeništvu (ZVaj), ki se je pričel uporabljati s 1.1.2018, se v slovenskem prostoru ponovno uvaja vajeništvo kot del sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja. V šolskem letu 2017/2018 se vajeništvo poskusno izvaja v šestih regijah, na šestih šolah, za štiri izobraževalne programe (mizar, kamnosek, oblikovalec kovin/orodjar, gastronomija/hotelirstvo).

ZVaj razlikuje tri kategorije vajencev glede na njihov status:

  • vajenci na rednem šolanju (dijak, ki se izobražuje po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja),
  • vajenci, ki se uposabljajo med trajanjem delovnega razmerja (zaposleni, ki želijo pridobiti srednjo poklicno izobrazbo, se prekvalificirati ali nadaljevati poklicno in strokovno izobraževanje),
  • vajenci, ki se usposabljajo v času brezposelnosti (brezposelna oseba).

V prispevku se bomo posvetili le prvi kategoriji, vajencem dijakom. 

Vajenec z delodajalcem sklene pisno vajeniško pogodbo s predpisano vsebino, kot jo določa 16. člen ZVaj. Organizacija z vajencem ne sklene delovnega razmerja, vajenec ohrani status dijaka, saj se v organizaciji le praktično usposablja. Praktično usposabljanje z delom in izobraževanje vajenca v šoli sme trajati skupno največ 8 ur dnevno in 36 ur tedensko. Med poletnimi počitnicami mu mora organizacija omogočiti vsaj 6 tednov neprekinjenih poletnih počitnic in najmanj 8 dni drugih počitnic po šolskem koledarju. 

Vajenec je za čas praktičnega usposabljanja upravičen do nagrade, pri čemer mesečni znesek ne sme biti nižji od:

  • 250 eur za prvi letnik
  • 300 eur za drugi letnik in
  • 400 eur za tretji letnik

lahko pa je višji, če je tako določeno s kolektivno pogodbo dejavnosti, ki zavezuje delodajalca. Znesek je določen v bruto vrednosti, organizacija mora odtegniti še morebitno akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost. Znesek nagrade ne vključuje dajatev, ki bremenijo delodajalca in povračila stroškov. Za čas praktičnega usposabljanja z delom mora organizacija vajencu zagotoviti povračilo stroškov prehrane in prevoza, povračila stroškov v zvezi s službeno potjo in izplačilo terenskega dodatka, v višini in pod pogoji kot veljajo za zaposlene. Povračila stroškov so neobdavčena pod pogoji in do zneskov kot jih določa Uredba.

Znesek nagrade mora biti izplačan v roku po kolektivni pogodbi oziroma do 15. v mesecu za pretekli mesec na vajenčev transakcijski račun. O izplačilu vajeniške nagrade se poroča na obrazcu REK-1a, vrsta dohodka 1021, oznaka 1109. Pri izplačilu nagrade vajencu je potrebno odvesti prispevek za poškodbe pri delu v višini 4,86 eur/mesečno in prispevek za zdrav. zavarovanje po stopnji 6,36%.

Skladno z Uredbo se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in sicer glede na letnik šolanja do višine:

  • 250 eurov na mesec za 1. letnik,
  • 300 eurov na mesec za 2. letnik,
  • 400 eurov na mesec za 3. letnik.

V zvezi z plačilom prispevka za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni vajencev, je bilo izdano pojasnilo ZPIZ, dne 24.5.2018. Za vajence dijake pavšalni prispevek v letnem znesku 10,16 eur plačajo delodajalci do 20. oktobra (če je bil vajenec v vajeniški program vpisan v septembru) oziroma do 20. dne v mesecu po mesecu, v katerem je zaključen vpis vajenca. Delodajalcem sredstva za plačilo prispevka zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.