Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Poenostavljen postopek za izdajo in podaljšanje enotnega dovoljenja za tujce za podjetja z visoko dodano vrednostjo in inovativna zagonska podjetja

17. 05. 2018
Avtor: Zdenka Bedekovič

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 31/2018 je bila objavljena dopolnitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-B). 
Novost, ki jo prinaša dopolnitev zgoraj omenjenega zakona je poenostavljen postopek izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za tujce za podjetja z visoko dodatno vrednostjo. Torej Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pri podjetjih, ki so v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje investicij, vpisana v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih zagonskih 

podjetij ne bo preverjal pogojev iz 2.,3.,4., in 5. točke prvega odstavka 17. člena, da je delodajalec:

  • ustrezno registriran,
  • da ni v postopku likvidacije ali stečaja,
  • da aktivno posluje,
  • da ima za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge poravnane davčne obveznosti pod pogojem iz 8. točke zgoraj omenjenega člena  
  •  da je priložena pogodba o zaposlitvi, ki zagotavlja tujcu plačo najmanj v višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike
  • Slovenije.


Zakon o spodbujanju investicij, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 13/2018 določa pogoje za vpis v register podjetij z visoko dodano vrednostjo člen 30 in pa člen 31, ki določa pogoje za vpis v register inovativnih zagonskih podjetij. Pogoje 30. člena objavljamo v nadaljevanju. Preostale zakonske določbe pa je potrebno preveriti v objavi zakonskih določil v Uradnem listu RS, ki smo ga pripeli v zadnjem delu članka. Oba zakonska določila pričneta veljati s 1.7.2018.

 

30. člen 

(register podjetij z visoko dodano vrednostjo) 

 

(1) Podjetje z visoko dodano vrednostjo je gospodarska družba:

– katere dodana vrednost na zaposlenega je vsaj 50 % nad slovenskim povprečjem ali katere dodana vrednost na zaposlenega je vsaj 25 % nad slovenskim povprečjem, v kolikor je hkrati letna rast števila zaposlenih vsaj 10 %,

– ki zaposluje več kot 20 oseb in

– katere letni prihodki znašajo najmanj 1.000.000 eurov.

(2) Register podjetij z visoko dodano vrednostjo vodi Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: sklad). Zoper odločitev sklada ni pritožbe, možen je upravni spor.

(3) V register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vpiše gospodarska družba iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– je ustanovljena vsaj tri leta,

– ni v postopku likvidacije ali stečaja,

– je za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih šestih mesecev predlagala obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

(4) Pogoje iz prvega odstavka tega člena preverja sklad ob vpisu v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ter najmanj enkrat letno. Pogoje iz prejšnjega odstavka preverja sklad ob vpisu v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ter na začetku vsakega trimesečnega obdobja v koledarskem letu.

(5) Gospodarska družba, vpisana v register podjetij z visoko dodano vrednostjo, je dolžna sklad pisno obvestiti o tem, da ne izpolnjuje več pogojev iz tretjega odstavka tega člena, v 30 dneh od nastanka dogodka.

(6) Sklad izbriše gospodarsko družbo iz registra podjetij z visoko dodano vrednostjo, če ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev iz prvega ali tretjega odstavka tega člena.

(7) Sklad podatke iz tretje alineje tretjega odstavka tega člena, ki jih potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti v skladu s tem zakonom, brezplačno pridobiva iz evidenc Finančne uprave Republike Slovenije.

(8) Minister s pravilnikom podrobneje predpiše vzpostavitev, vodenje in način javne objave registra podjetij z visoko dodano vrednostjo, podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa ter izbrisa iz registra.

Povezava do celotnega Zakona o spodbujanju investicij:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542