Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Zakaj je digitalna transformacija podjetja pomembna?

24. FEBRUAR 2020  |   Edina Zejnić

Digitalna transformacija podjetja je celostna sprememba podjetja ob uporabi ali prenovi informacijsko komunikacijskih tehnologij z namenom večje produktivnosti, rasti in konkurenčnosti podjetja. Digitalizacija nudi nove poslovne priložnosti podjetjem, optimizacijo delovnih procesov in poslovanja, učinkovitejše poslovanje, večjo produktivnost, nove načine oblikovanja in delovanja poslovnih  modelov podjetij, spodbuja inovacije in razvoj ter nove načine promocije, komuniciranja in povezovanja podjetij.

Kot je opredeljeno v Strategiji razvoja informacijske družbe do leta 2020 »napredne digitalne tehnologije omogočajo spreminjanje obstoječih in oblikovanje novih poslovnih modelov, razvoj novih izdelkov in storitev ter povečujejo učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva. Digitalizacija ima velik potencial rasti, saj se ocenjuje, da lahko digitalno proaktivna podjetja poslujejo do  desetkrat  bolje  kot  istovrstna  podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo. Digitalizacija poslovnih procesov lahko pomembno izboljša prilagodljivost poslovnih procesov, poveča učinkovitost, inovativnost in s tem konkurenčnost v novem digitalnem poslovnem in družbenem okolju«.

Kot pravi Kovačič (2019, str. 37) »digitalna preobrazba pomeni strateški pristop k prilagoditvi  poslovne  doktrine  novim  možnostim  in priložnostim, ki jih zlasti na področju poslovne agilnosti v povezavi s potrebami vseh poslovnih deležnikov ob uporabi sodobnih možnosti digitalizacije ponuja  sodobna  informacijska  tehnologija,  pa  tudi pristop  do  tveganj  poslovnega  okolja  ter  ustrezne prenove poslovanja podjetja. Preobrazba je lahko poslovno uspešna le, če podjetje skladno s spremenjeno strategijo primerno nadgradi znanje, motiviranost in inovativnost svojih  zaposlenih,  preuredi  poslovne procese ter njihovo organiziranost in skladno s sodobnimi usmeritvami posodobi in uporabi informacijsko tehnologijo«.

 

Pomen in izzivi za MSP

IKT Horizontalna mreža meni, da »z ustreznim izvajanjem projektov digitalne transformacije in digitalnega poslovanja podjetja bolje naslovijo prave potrebe digitalnih uporabnikov. To omogoča, da jim s svojimi nadpovprečnimi izdelki, storitvami in rešitvami nudijo boljšo izkušnjo (Customer eXperience) in večjo dodano vrednost. S tem podjetja dvigujejo svojo prepoznavnost na trgu, povečujejo prodajo in si zagotavljajo trajno konkurenčnost«.

Izziv s katerimi se srečujejo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) je zagotovo strah do sprememb, ki jih prinaša digitalizacija in digitalna transformacija podjetij. MSP imajo pri spopadanju z izzivi premalo informacij, finančnih virov in kadrov, ki bi imela primerna znanja za digitalno transformacijo podjetja.

Kot navaja Tricikel »za uspešno vodenje in upravljanje organizacije in njene digitalne transformacije moramo upoštevati  in  obvladovati  štiri  vidike:  inovativnost,  procese,  tehnologijo  ter  potrebne spremembe v kulturi organizacije«.

Po podatkih OECD iz leta 2019 »digitalizacija preoblikuje finance, poslovne modele in vrednostne verige skozi tri glavne kanale: investicije, znanja in spretnosti ter trgovino. Zaenkrat se zdi, da je le majhen delež podjetij uspešno izkoristil močan potencial produktivnosti digitalnih tehnologij, kar deloma pojasni, zakaj digitalizaciji ni uspelo izravnati drugih negativnih vplivov na skupno produktivnost. Izkoriščanje vseh prednosti digitalnih tehnologij zahteva dopolnilne investicije v računalniško programsko opremo in podatkovne zbirke, raziskave in razvoj, spretnosti upravljanja in vodenja ter usposabljanje, kar je še vedno izziv za številna podjetja. Digitalizacija vpliva tudi na ljudi in delo, ker prinaša velikansko prednost ljudem, katerih glavne naloge zahtevajo kognitivne in ustvarjalne spretnosti, ter kaznuje tiste, katerih delo večinoma temelji na rutini. Hkrati ustvarja nove oblike pogodbenih dogovorov, ki se izognejo tradicionalni socialni zaščiti. Toda okviri politik za uporabo nove tehnologije – glede izpopolnjevanja znanj in spretnosti, socialne zaščite, dostopa do komunikacijske infrastrukture, razvoja digitalnih platform, konkurenčnosti na digitalnih trgih in ureditve na področju čezmejnih podatkovnih tokov – zaostajajo, zaradi česar je težko v celoti izkoristiti prednosti digitalizacije«.

 

Vloga države

Za razvoj digitalne družbe in digitalizacije gospodarstva je potrebna primerna zakonodaja in okolje, ki bo spodbujalo razvoj digitalizacije in digitalnega podjetništva. Potrebno je olajšati dostop do finančnih virov za MSP, da bodo lahko lažje dostopali do finančnih virov za finančno vlaganje v tehnološki razvoj, digitalizacijo, digitalno transformacijo, znanja in veščine, ki bo pomagalo MSP k boljši konkurenčnosti v Sloveniji in tujini.

 

Slovenija – digitalna družba in gospodarstvo

Po podatkih indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2018 se Slovenija s 50,9 točk uvršča na 16. mesto med 28 državami Evropske unije. Povprečje EU znaša 52,5 točke. Uspešnost je glede na lani (47,9) izboljšala zaradi napredka pri nekaterih kazalnikih DESI. Boljša je na področju povezljivosti in digitalnih javnih storitev. Napredek je storila tudi pri uporabi internetnih storitev in integraciji digitalnih tehnologij, vendar pri teh kazalnikih ni izboljšala svojega mesta na lestvici. Na isti ravni pa je ostala na področju človeškega kapitala, kjer je izgubila eno mesto.

Kot je opredeljeno v Strategiji razvoja informacijske družbe do leta 2020 »Slovenija mora v celoti izkoristiti razvojne možnosti digitalizacije, da postane konkurenčnejša in privlačnejša za naložbe in poslovanje. Digitalizacija industrije je tako tudi pogoj za digitalno rast in nova digitalna delovna mesta«.

Združenje za informatiko in telekomunikacije meni, da »Slovenija mora bistveno podpreti uporabo digitalnih orodij in storitev v zasebnem in javnem sektorju. Podpreti je potrebno razvoj digitalnih in mehkih veščin tako v celotnem izobraževalnem sistemu kot v vse življenjskem izobraževanju in prekvalifikaciji zaposlenih. Večja podpora inovacijam, razvoju podjetništva in dodatna podpora digitalizaciji poslovanja gospodarstva s poudarkom na srednjih in malih podjetjih«.

 

Pomoč države za spodbujanje digitalizacije in digitalne transformacije podjetij

Vlada Republike Slovenije je leta 2016 potrdila Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 – Digitalna Slovenija 2020, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je pripravilo Program digitalizacije in digitalne transformacije, ki vsebuje ukrepe za oblikovanje okolja za digitalizacijo in digitalno transformacijo, dvig digitalnih kompetenc in Industrijo 4.0 za podjetja. Ukrepi v višini 32 milijonov evrov do leta 2032 so vzpostavitev in delovanje Digitalnega inovacijskega stičišča, in javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP, javni razpis za digitalno transformacijo MSP ter spodbude malih vrednosti preko vavčerjev.

· Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Namen: Spodbujanje MSP k vzpostavitve ali nadgradnji elektronskega poslovanja.

Upravičeni stroški: Stroški storitev zunanjih izvajalcev za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja (elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe, usposabljanja za krepitev kompetenc). Sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov.

Upravičenci: MSP, z najmanj 5 zaposlenimi

Roki oddaje vlog: 1. 10. 2020 in 1. 10. 2021

Najmanjša spodbuda: 30.000 EUR

Največja spodbuda: 100.000 EUR

Posebni pogoji: Višina upravičenih stroškov mora znašati najmanj 50.000 EUR.

Informacije: Javna agencija, SPIRIT Slovenija, eposlovanje@spiritslovenia.si.

Več informacij: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-msp-v-obdobju-2019-2022-e-poslovanje-2019-2022

 

· Javni razpis - P4D 2019-2023: Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Namen: Spodbujanje MSP k digitalni transformaciji.

Upravičeni stroški: Stroški  nakupa  opredmetenih  osnovnih  sredstev, stroški nakupa neopredmetenih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračilo stroškov v zvezi z delom zaposlenih, poredni stroški.

Upravičenci: MSP, z najmanj 5 zaposlenimi

Roki oddaje vlog:

- 1.4. 2020, 1. 6. 2020 in 1. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021

- 1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022

- 1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023

Najmanjša spodbuda: 30.000 EUR

Največja spodbuda: 100.000 EUR

Posebni pogoji: Prijavitelj lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov, objavljenem na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/strokovnjaki/).Višina upravičenih stroškov mora znašati najmanj 50.000 EUR. Prijavitelj mora biti lociran na območju vzhodne kohezijske regije, in na tem območju izvajati aktivnosti.

Informacije: Slovenski podjetniški sklad, mag. Boštjan Vidovič, t. 02 234 12 64, e-pošta. bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95

 

· Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

Vavčerji omogočajo MSP sofinanciranje različnih aktivnosti in storitev za krepitev kompetenc in konkurenčnosti podjetij v Sloveniji in tujini. Minimalna stopnja sofinanciranja določenega vavčerja je v višini do 60 %. MSP ima lahko v izvajanju največ tri vavčerje, in lahko koristi vavčerje v višini 30.000 evrov na leto. Vavčerji so odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev, s področja digitalizacije so na voljo so vavčerji za dvig digitalnih kompetenc, digitalni marketing, pripravo digitalne strategije, kibernetsko varnost.

Informacije: SPOT točke po Sloveniji, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije z območno obrtno-podjetniškimi zbornicami itd.

Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi

 

Z ukrepi, ki jih izvaja država lahko MSP vzpostavijo nov način poslovanja ali nadgradijo obstoječega, in s tem izboljšajo svoje poslovanje ter postanejo del digitalnega podjetništva. Zagotovo digitalizacija poganja globalizacijo, in spreminja načine poslovanja in komuniciranja ter povezovanja podjetij. Vsaka sprememba stremi k razvoju, ker nam prinašajo nove izzive, spoznanja ter izkušnje.

Edina Zejnić

Preberite tudi:

Pišite nam