Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
zastopanje

Aktivnosti in dosežki OZS

03. JANUAR 2018  |   Maja Rigač

PREGLED DOSEŽKOV in AKTIVNOSTI OZS V LETU 2017

1.    ZASTOPANJE

1.1.        PODPORNO OKOLJE

-          Dosegli smo, da je zbornica zakonsko umeščena v podporno okolje za podjetništvo

1.2.        DELOVNOPRAVNA in SOCIALNA ZAKONODAJA

-    V zakonu o inšpekciji dela smo dosegli, da v primeru enkratnega nepravočasnega izplačevanja plač, inšpektor ne more zapreti obratovalnice in zaseči osnovnih sredstev.

-      V zakonu o čezmejnem opravljanju storitev smo preprečili omejitve pri napotitvi delavcev na delo (napotitev 70 odstotkov delavcev v tujino pri istem delodajalcu, če ima 3 zaposlene); zakon tudi ne določa denarnih kazni za domača podjetja in samostojne podjetnike; vodi se le evidenca kazni

-    Dosegli smo spremembo statusa prostovoljnega zavarovanja - doba, ki so jo posamezniki pridobili s prostovoljnim plačevanjem prispevkov vse do konca leta 2012 se bo upoštevala tudi pri izpolnjevanju pogojev po novem oz. obstoječem zakonu kot pokojninska doba brez dokupa.

-       Dosegli smo spremembo Pravilnika o vračilu prispevkov za prvo zaposlitev 

1.3.        IZOBRAŽEVANJE

-     Aktivno smo sodelovali pri pripravi zakona o vajeništvu in dosegli, da je poudarjen pomen praktičnega usposabljanja v podjetju kot ključni za razvoj naše družbe. Velik del vsebin, ki jih je zastopala OZS je bil upoštevan v zakonu - vajenec ima status dijaka, vajeniška nagrada je fiksno določena in ni obremenjena s prispevki za socialno in pokojninsko zavarovanje, poudarjena je vloga zbornice, določene so obveznosti vajencev, mentorjev, delodajalcev, država bo s pomočjo sredstev ESS, v prehodnem obdobju do sredine leta 2022, sofinancirala stroške nagrade vajenca, strošek mentorja ter strošek prevoza in prehrane vajenca.

-   Sodelovali smo pri pripravi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki določa postopek verifikacije učnih mest in vodenje registra učnih mest. 

1.4.        DAVČNA ZAKONODAJA

-        Na pobudo OZS je omogočena trajna uporaba vezane knjige računov

-     V okviru sprememb davčnega paketa smo v Zakonu o dohodnini dosegli, da se voznikom, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze priznavajo neobdavčene dnevnice (do uredbe za povračilo stroškov za službena potovanja v tujino) za vožnjo, ki ne traja več kot 90 dni

-     V okviru sprememb davčnega paketa smo pri normirancih ohranili višino davčno priznanih odhodkov, ki znašajo 80 % prihodkov

-       Dvig praga za obstanek v sistemu normirancev: obstanek v sistemu do 300.00 evrov realiziranih prihodkov znotraj dveh let

-       Povračilo stroškov za prenočišče na začasni napotitvi (do največ 90 dni) v višini dejanskih stroškov 

1.5.        IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI

-   Aktivno smo sodelovali pri pripravi gradbene zakonodaje (mojstri ostajajo vodje del na gradbišču; poenostavitev pridobitve uporabnih dovoljenj; ohranitev projekta za izvedbo – PZI)

-       V zakonu o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov smo dosegli, da ni potrebno imeti licenc za prodajo tobačnih izdelkov za trgovce in gostince, kot je bilo prvotno predlagano, ampak le dovoljenja za 5 let s stroški v višini upravne takse (namesto 200 € letno)

-      Spremenjen je bil pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki prinaša vrsto poenostavitev v gostinstvu

-      Dosegli smo, da je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo pojasnilo glede sprejete Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, po kateri se smatrajo odpadki, ki nastanejo iz naslova opravljanja dejavnosti oz. proizvodnje kot industrijski odpadki in ne kot komunalni odpadki

-          Pripravili smo predlog za ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo v Sloveniji

-          Poenostavljena pridobitev potrdil A1 za voznike

-          Brezplačno smo razdelili obnovljene stare abc tablic prevoznim podjetjem

-     Preprečili smo sprejem dodatnih administrativnih ovir za sektor prevozništva (obvezna dokumentacija v vozilu)

-          Ubranili smo solidarnostno odgovornost za plačilo voznine

-      Rešili smo problematiko neupravičenega kaznovanja avtobusnih prevoznikov, ki so jih izrekali madžarski nadzorni organi

-   Odprava glob za prevozna podjetja in odgovorne osebe za prekrške, ki jih stori voznik v postopku cestninjenja

-      Uspešno ubranili prevoznike, ki opravljajo pervoze po »mlečni cesti«, ki so jim bile neupravičeno izrečene visoke kazni zaradi neuporabe tahografa

-       Promocija na področju dviga ugleda prevozniške dejavnosti

-      Boj proti nelojalni konkurenci – poostren nadzor nad pogoji za pridobitev licence

-      Dosegli smo, da je Direktorat za javno naročanje uvrstil prenovljen priročnik »Izbira najboljše vrednosti« kot priporočila za javno naročanje storitev čiščenja

2.    SVETOVANJE

-       V celotnem zborničnem sistemu smo opravili preko 16.000 individualnih svetovanj s področja gospodarskega, delovnega in civilnega prava, davčne zakonodaje, računovodstva, obračuna plač, financ, napotitve delavcev na delo v tujino, čezmejnega opravljanja storitev, varstva okolja, varstva in zdravja pri delu, sekcij ter drugih področij, ki pomembno vplivajo na poslovanje podjetij.

3.    INFORMIRANJE

-         - Pripravili in izdali skupaj 11 številk zbornične revije Obrtnik podjetnik, ki jo v začetku meseca prejmejo vsi člani OZS. V vseh revijah je izšla tudi tradicionalna svetovalna priloga Obrtnikov svetovalec, ki s pravnimi in davčnimi nasveti, vzorci poslovanja in številnimi odgovori na vprašanja članom pomaga pri njihovem poslovanju in korektnemu odnosu do poslovnega okolja. V reviji je izšlo tudi več specializiranih prilog (MOS, SEJMI 2017)

-          - Začetek nove televizijske oddaje IZZIVI – obrt in podjetništvo na TV Maribor, katere partner je OZS. Ključni cilj je informiranje članov, obrtnikov in podjetnikov, o pomembnih dogodkih, dobrih praksah, aktualnih problemih

-          - Pošiljanje eNovic OZS (splošnih in sekcijskih), vsak teden, na e-naslove članov

-         -  Vzpostavljena nova spletna stran Svetovalnega in izobraževalnega centra OZS, z novostmi, tedenskimi blogi ter odgovori na vprašanja članov

-          - Vzpostavljena nova spletna stran Sekcije avtoserviserjev

-          - Redno informiranje na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter)

4.    IZOBRAŽEVANJE

-       Več kot 160 izobraževanj, usposabljanj, dogodkov, srečanj strokovnih sekcij, z več kot 2000 udeleženci; člani so se udeležili dogodkov brezplačno ali pod ugodnejšimi pogoji

-        Brezplačni pedagoško andragoški seminarji za mentorje dijakom in študentom višjih strokovnih šol s sodelovanjem OZS v dveh konzorcijih partnerjev. V letu 2017 smo izvedli vseh 7 načrtovanih tri-dnevnih izvedb usposabljanj v sodelovanju s 6 OOZ (Ravne na Koroškem, Škofja loka, Črnomelj, Zagorje ob Savi, Koper, Krško) in na sedežu OZS

-        Nadaljevanje prenove mojstrskih izpitov s pripravo enajstih poklicnih standardov za nazive, ki so najbolj aktualni

-    Izvedeni so bili trije Poslovodno-ekonomski seminarji, ki se jih je udeležilo 35 udeležencev ter dva Pedagoško-andragoška seminarja, na katerih je bilo 22 udeležencev

-         Na mojstrski izpit je prijavljenih 64 novih kandidatov 

5.    DOGODKI

-          - 15. Forum obrti in podjetništva - Vladi RS smo predstavili Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2017 – Spodbudimo konkurenčnost (med njimi deset ključnih zahtev, ki so nujne za konkurenčnejše poslovno okolje in višjo zaposljivost). Dogodka se je udeležilo več kot 350 obrtnikov in podjetnikov

-         - Slavnostna prireditev Obrtnik leta 2017, Podjetnik leta 2017, najstarejši obrtnik in podelitev mojstrskih diplom - razglasili 15. Obrtnika leta, ponovno podelili priznanje Podjetnik leta, najstarejšega obrtnika in podelili 24 mojstrskih diplom že 17. generaciji mojstric in mojstrov

-          - Organizirali smo veliko strokovno in družabno srečanje prevoznikov in prevozniških družin Slovenije, ki se ga je udeležilo več kot 1500 prevoznikov in njihovih družin

-         -  Soorganizirali smo 9. donatorsko akcijo obnove parketnih površin v enotah Vrtca Beltinci v skupni površini 375m2, v kateri je sodelovalo 17 podjetnikov, polagalcev parketa iz cele Slovenije

-          - Organizirali smo mednarodno humanitarno akcijo in 19. tekmovanje slikopleskarjev v Veržeju v Prlekiji ter prenovili štiri od šestih bivalnih enot za otroke, ki tu bivajo 24 ur na dan 7 dni na teden. V Veržeju se je zbralo 91 slikopleskarjev, od tega tretjina tujih. 

6.    MOZAIK PODJETNIH

-        Sodeluje že več kot 125 partnerjev in več kot 700 obrtnikov ter podjetnikov v mreži Jaz-TEBI.

-       Z vsemi glavnimi partnerji smo obnovili pogodbe ter pridobili novega partnerja (Energija plus) na najvišjem nivoju, ki članom nudi ugodnejšo energijo in plin 

7.    MOJ OBRTNIK

-          Skoraj 1.500 članov si je uredilo svojo spletno predstavitev

-          Več kot 120 članov se je naročilo na prejem povpraševanj

-          Nad portalom so še posebej navdušeni člani mlajše generacije, kamor spadajo tudi novi člani

8.    NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI

-         -  Zbornični sistem smo predstavili na 50. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS) v Celju

-          - Ulica obrti na 50. MOS: predstavitev 10 obrtnih poklicev, predstavitev domače in umetnostne obrti, rekordno števil otrok  - 1500 otrok iz več kot 40 šol iz cele Slovenije, letošnja novost je bila vajeniška pisarna za podajanje informacij obiskovalcem o vajeništvu

-          - Organizirali smo skupinske sejemske nastope slovenskih podjetij v Sloveniji in na mednarodnih sejmih v tujini, obiske strokovnih sejmov, strokovne obiske podjetij itd.

-         - Za člane smo brezplačno organizirali 9 poslovnih srečanj, z več kot 350 udeleženci, opravljenih več kot 900 individualnih sestankov

-          - Organizirali smo največje mednarodno poslovno srečanje podjetij iz držav EU, JV Evrope in Kitajske v regiji

-         -  Kot organizator ali so-organizator smo sodelovali pri organizaciji 13 mednarodnih poslovnih srečanj doma in v tujini

9.    POGAJAMO SE ŠE ZA

-          Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

-       Spremembe glede regresnih zahtevkov

-          Spremembo Zakona o trošarinah (vračilo trošarine za gradbene stroje)

-          Spremembe Zakona o varstvu potrošnikov

-          Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah

-          Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

-          Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

-          Pravilnik o poklicnih boleznih

-          Sprejetje Zakona o ohranjanju rokodelstva

- Na pristojna ministrstva smo posredovali predloge in pripombe na več kot 50 predpisov

- Sodelovali smo v pogajalskih skupinah za Belo knjigo o pokojninah, za spremembo delovno-pravne zakonodaje (predlog zakona o inšpekciji dela, predlog zakona o urejanju trga dela, predlog zakona o delovnih razmerjih)

-  Sodelovali smo na sejah Ekonomsko-socialnega sveta, odborov v Državnem zboru RS in državnem svetu RS

Preberite tudi:

Pišite nam