Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

PREGLED DOSEŽKOV in AKTIVNOSTI OZS v LETU 2021

24. DECEMBER 2021  |   Maja Rigač


PREGLED DOSEŽKOV in AKTIVNOSTI OZS v LETU 2021
-    Na pristojna ministrstva smo posredovali predloge in pripombe na več kot 50 predpisov. 
-    Aktivno smo sodelovali pri pripravi protikoronskih zakonov in vladnih odlokov, v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe koronavirusa in s tem pomagali našim članom, da so lahko poslovali, kljub omejitvam.

1.    ZASTOPANJE

1.1.    INTERVENTNA ZAKONODAJA (PKP)

-    Na pobudo OZS sprejet Pravilnik o sorazmernosti tako, da se je pri presoji upravičenosti za pridobitev nekaterih ukrepih začelo upoštevati povprečno število zaposlenih in vrednost osnovnih sredstev brez upoštevanja zemljišč (preračun upada dohodkov pri mesečnem temeljnem dohodku, čakanju na delo po PKP5).
-    Podaljšanje ukrepov univerzalnega temeljnega dohodka, čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa v leto 2021.
-    Pri ugotavljanju upada prihodkov pri ukrepu čakanja na delo po PKP8 se upošteva primerjava prihodkov iz l. 2021 z l. 2020 ali l. 2019, kar je za zavezanca ugodneje. 
-    Financiranje regresa za letni dopust za nekatere dejavnosti, ki so bile v času epidemije najbolj prizadete.
-    Za čas, ko je bilo delodajalcu prepovedano opravljanje dejavnosti zaradi vladnega odloka, je bilo v povračilo nadomestila plače, ki ga krije država, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).
-    Naknadni sprejem ukrepov za delno povračilo nadomestila v primeru karantene in višje sile pri samozaposlenih in družbenikih enoosebnih d.o.o., za obdobje od 1. 7. 2021 dalje.
-    Podaljšanje turističnih bonov.
-    Podaljšanje ukrepa upravičenosti nadomestil stroškov za izvajanje občasnih prevozov potnikov z avtobusi za obdobje 1. januar 2021 do 30. junija 2021. 
-    Podaljšanje ukrepa upravičenosti do nadomestil izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov od 1. novembra 2020 do 24. junija 2021 (za vse dni, ko bi se v skladu s šolskim koledarjem morali izvajati šolski prevozi).
-    Podaljšanje ukrepa upravičenosti do nadomestila dela stroškov za izvajanje občasnih prevozov s kombiniranimi vozili za obdobje od 1. novembra 2020 do 30. junija 2021.

1.2.    DAVČNA ZAKONODAJA

-    Sodelovanje pri pripravi sprememb davčne zakonodaje (ZDDPO-2, ZDOUP-2 in ZDDV-1), s predlogi nižje obremenitve kapitala, spremembe dohodninske lestvice in zvišanja olajšav za s.p. in podjetja. 
-    Dosežki, vezani na sprejem spremembe davčne uredbe za povračilo stroškov za prevoz na delo, z aktivnim sodelovanjem pri pripravi.


1.3.    IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI

-    Razdelitev 5 milijonov brezplačnih zaščitnih mask za samozaposlene in mikro podjetja.
-    Zbornica je zahtevala spremembo pogojev pri javnem pozivu SPIRIT za gostince in vztrajala, da morajo biti pomoči deležne vse gostinske dejavnosti po SKD in tudi tisti gostinci z manj kot 4 zaposlenimi. Skupni dosežek vseh akterjev v turizmu je bil dodaten razpis konec leta 2020 za vse subjekte v turizmu in gostinstvu, ki v prvem niso bili zajeti.
-    Sprememba že sprejetega Odloka, po katerem bi se morali vsi, ki delajo v frizerskih, kozmetičnih in podobni salonih ter v gostinstvu, testirati na 48 ur, testiranje pa ne bi bilo več brezplačno. Dosegli smo, da je ostal režim tedensko in brezplačno testiranje, vsaj še nekaj časa, dokler ni PCT pogoj začel veljati za vse dejavnosti. 
-    Sekcija za gostinstvo in turizem sodeluje pri pripravi novega Zakona o gostinstvu in pravilnika za fleksibilnejšo ureditev obratovalnega časa zaradi različnih potreb gostov, saj je prijava obratovalnega časa obvezna le še za gostince.
-    Sekcija za gostinstvo in turizem se bo še naprej zavzemala za spremembo zakonodaje za ukinitev obveznega vodenja zalog po artiklih ter ustreznejšo ureditev glede napitnin, ki po mnenju sekcije niso prihodek podjetja (kot velja trenutno).
-    Sodelovanje z MGRT v delovni skupini za reševanje kadrovske problematike na področju gostinstva in turizma (umestitev med deficitarne poklice, sezonsko delo, nenapovedane skupine, poroke, kratkotrajno delo, ipd.).
-    Imenovanje medresorske delovne skupine za reševanje problematike zastojev tovornih vozil in avtobusov na mejnih prehodih. 
-    Delovanje medresorske delovne skupine za vzpostavitev malih logističnih centrov in v tem okviru varovanih parkirišč za tovorna vozila.
-    Podana pobuda za najem DARSovih zemljišč ob AC/HC in pobuda za prioritetno umeščanje logistične infrastrukture v prostor.
-    Reševanje problematike prevoznikov zaradi posledic epidemije v okviru delovne skupine za koordinacijo aktivnosti sektorja prevozništva na območju RS.
-    Kovid ukrepi – posebna, poenostavljena obravnava voznikov tovornih vozil in avtobusov pri prehajanju meje (na podlagi dokumenta »Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza«).
-    Za člane pridobljena ugodna ponudba za nakup pnevmatik.
-    Subvencioniranje nakupa in montaže ekonomičnejših pnevmatik za tovorna vozila in avtobuse.
-    Boj proti nelojalni konkurenci – dodatni pogoji za pridobitev licence za opravljanje mednarodnih prevozov blaga ali potnikov in uvedba avtocestne policije.
-    Možnost lažje vključitve malih prevoznikov v sistem gospodarske javne službe – izvajanje javnih linijskih prevozov (100 % povečanje števila km).
-    Za člane, ki opravljajo javne linijske prevoze potnikov, pridobljena ugodna ponudba za izvedbo obvezne revizije letnih poročil.
-    Vladi RS podana pobuda za zamrznitev cen goriva.
-    Reševanje problematike obveznega dodatnega poklicnega zavarovanja poklicnih voznikov in pridobitev pravnega mnenja »Ureditev obveznega dodatnega poklicnega zavarovanjav RS in uporaba te ureditve za poklicne voznike«.
-    Podani predlogi in pobude za uvedbo poenostavljenega postopka pridobitve delovnega dovoljenja in zahteva za takojšnje ukrepe za skrajšanje roka pridobitve delovnih dovoljenj za voznike tujce.
-    Sestanek predstavnikov prevoznikov z ministri, pristojnimi za promet Vzhodnega Balkana glede zastojev na mejnih prehodih in iskanje rešitev za hitrejšo pretočnost.
-    Podana pobuda za uvedbo novega sistema izobraževanja poklicnih voznikov (praktično izobraževanje naj se izvaja v prevoznih podjetjih).
-    Možnost koriščenja ugodnih kreditov – financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (PROMET1).
-    Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu – sredstva Sklada za podnebne spremembe za obdobje 2021 – 2023 (10 mio EUR). Sredstva bodo namenjena sofinanciranju nakupa ali predelave tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu, nakupa novih in obnovljivih pnevmatik, nadgradnje tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora.
-    Ukrep začasnega podaljšanja veljavnosti dokazila o strokovni usposobljenosti voznika na podlagi Uredbe Omnibus II (veljavnost kode »95«).
-    Podaljšanje veljavnosti začasnega ukrepa v zvezi z izdajanjem potrdil za voznike iz 5. člena Uredbe 1072/2009/ES, zaradi zamud pri delu upravnih enot glede izdajanja omenjenega potrdila.
-    Podana pobuda za pomoč prevoznikom, ki opravljajo občasne prevoze (predlog, da se turistični boni koristijo tudi za turistične prevoze).
-    Za člane sekcije fotografov smo pripravili pogoje poslovanja.
-    Predlagali drugo rešitev za fotografiranje za osebne izkaznice.
-    Pri sprejetih vladnih odlokih smo uspeli, da je bila storitev za fotografiranje za dokumente izjema za fotografske ateljeje.  
-    V vladnih odlokih smo dosegli, da je bilo pri osebnem prevzemu blaga možno plačilo tudi z gotovino (kar je bil problem pri fotokopirnicah). 
-    Sekcija za domačo in umetnostno obrt  je sodelovala z MGRT v Medresorski delovni skupini za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva.

2.    SVETOVANJE 
V celotnem zborničnem sistemu smo opravili preko 16.000 individualnih svetovanj (protikoronski zakoni in vladni odloki, gospodarsko, delovno in civilno pravo, davki, računovodstvo, obračun plač, napotitve delavcev na delo v tujino, čezmejno opravljanje storitev, internacionalizacija, varstvo okolja, varstvo in zdravje pri delu, poklicno izobraževanje).

3.    IZOBRAŽEVANJE
Več kot 200 izobraževanj, usposabljanj, dogodkov, srečanj strokovnih sekcij; člani so se udeležili dogodkov brezplačno ali pod ugodnejšimi pogoji. 
Mojstrski izpiti - v okviru 23. razpisa za vpis na mojstrske izpite je v letu 2021 prijavo oddalo 105 novih kandidatov. Mojstrski naziv si je pridobilo 96 novih mojstric in mojstrov, kar predstavlja najvišje število po letu 2009 (106 novih mojstric in mojstrov). 
-    Izvedenih je bilo pet Poslovodno-ekonomskih seminarjev (106 udeležencev) ter pet Pedagoško-andragoških seminarjev (155 udeležencev).
-    Za nazive zidarski mojster, tesarski mojster ter mojster klepar-krovec smo izvedli 11 sklopov priprav na posamezni izpit iz II. Strokovno teoretičnega dela mojstrskega izpita.
-    Izvedba izpitov: III. Poslovodno-ekonomski izpit je v letu 2021 opravilo 106 kandidatov, IV. Pedagoško-andragoški izpit je opravilo 118 kandidatov. 
-    Izpite iz II. Strokovno-teoretičnega dela je opravljalo v celoti 146 kandidatov.
-    Praktični del je opravilo 96 kandidatov. 
Vajeništvo
-    V šolskem letu 2021/2022 smo uspeli med nabor izobraževalnih programov v vajeniški obliki izobraževanja, uvrstiti avtokaroserista in avtoserviserja.

4.    INFORMIRANJE
-    Na področju informiranja članov smo v letu 2021 nadaljevali trend in tempo iz leta prej, saj so nam izkušnje pokazale, da člani OZS izredno cenijo in nujno potrebujejo hitre informacije, sploh v povezavi s številnimi ukrepi za zajezitev koronavirusa.   
-    Pripravili smo 100 sporočil za javnost in več sto odgovorov na novinarska vprašanja. 
-    Predsednik OZS Branko Meh in drugi funkcionarji so se redno pojavljali v osrednjih informativnih oddajah. 
-    Članom smo poslali več kot 100 e-novic z aktualnimi informacijami in napovednikom dogodkov.
-    Tudi v 2021 smo na spletni strani OZS v posebnem zavihku, ki smo ga ustvarili na začetku epidemije, nadaljevali ažurno objavljanje vseh informacij in pojasnil v zvezi s koronavirusom.
-    O aktivnostih zbornice smo člane in nečlane obveščali tudi na družabnih omrežjih. Na Facebook strani smo pridobili več kot 1000 novih sledilcev. 
-    Pripravili in izdali smo 11 številk zbornične revije Obrtnik podjetnik, ki jo v začetku meseca prejmejo vsi člani OZS. 
-    V vseh številkah revije je izšla tradicionalna svetovalna priloga Obrtnikov svetovalec, ki z nasveti s področja delovnega prava, civilnega in gospodarskega prava, davkov, računovodstva in poslovanja v tujini ter številnimi odgovori na vprašanja članom pomaga pri njihovem poslovanju. 

5.    DOGODKI 

-    Dan obrtnic in podjetnic – on-line izvedba
-    Nastop in predstavitev OZS na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju (MOS)
-    Ulica obrti na MOS (promocija poklicev)
-    1. Strateška konferenca »Trajnostni razvoj cestnega prometa«
-    Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije 
-    Strokovno srečanje gostincev v Lipici
-    Strokovno srečanje članov Sekcije tekstilcev in predelovalcev kož

6.    NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI 

-    Organizacija 7 poslovnih dogodkov oz. izobraževanj s področja internacionalizacije, marketinga, digitalizacije in financiranja z več kot 550 udeleženci.
-    Organizacija 6 virtualnih individualnih sestankov z izvoznim svetovalcem za Avstrijo in Nemčijo z več kot 30 udeleženci.
-    Organizacija individualnih sestankov s svetovalcem za razpis EIC. 
-    Soorganizacija 9 virtualnih mednarodnih poslovnih srečanj z več kot 1500 tujimi podjetji in 100 slovenskimi podjetji. 
-    Organizacija Mednarodnega poslovnega srečanja v okviru MOS.

7.    SODELUJEMO V POSTOPKIH PRIPRAVE PREDPISOV oz. UREDITEV PROBLEMATIKE

-    Zakona o delovnih razmerjih
-    Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
-    Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
-    Zakona o čezmejnem izvajanju storitev
-    Zakona o urejanju trga dela
-    Zakona o demografskem skladu
-    Zakona o varstvu potrošnikov
-    Pravilnika o poklicnih boleznih
-    Zakona o ohranjanju rokodelstva
-    Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (jasnejša opredelitev prevozne pogodbe in obvezne sestavine računa za opravljeno storitev, obstoj možnosti fleksibilnih oblik zaposlovanja)
-    Zakona o cestninjenju (znižanje višine glob za napake voznika v postopku cestninjenja in garancije zavarovalnic naj se upoštevajo za zavarovanje plačil poplačniških obveznosti plačila cestnine)
-    Zakona o varstvu okolja
-    Uvedbo znižane stopnje DDV za gostinske, kozmetične in pedikerske storitve, turizem, druge dejavnosti za nego telesa, storitve kemičnih čistilnic in pralnic, šivanja izdelkov po meni ter fotografskih storitev.


 

Preberite tudi:

Pišite nam