Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - OZS

novica Objavljen razpis - spodbude (nepovratna sredstva) za lesno predelovalna podjetja

SPODBUDE (NEPOVRATNA SREDSTVA) ZA LESNOPREDELOVALNA PODJETJA

Slovenski podjetniški sklad ima objavljen razpis za SOFINANCIRANJE posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale lesnopredelovalnim podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje.

Razpis: P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0


KDO lahko kandidira:

Mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

  • znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic)

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15.  2.  2021).

KATERI SO UPRAVIČENI STROŠKI :

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

VIŠINA SOFINANCIRANJA:

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR v dveh letih.

Roki za oddajo: 02.09.2020, 11.11.2020, 15.02.2020, 15.05.2020, 15.09.2021.

novica Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta

Zavod za zaposlovanje sporoča delodajalcem, da morajo oddati zahtevke za povrnitev izplačanih nadomestil plače do 17. avgusta 2020.

novica Je delavec upravičen do nadomestila plače v času karantene? Preverite stanje države ob odhodu!

Na pobudo OZS bo Ministrstvo za notranje zadeve RS na svoji spletni strani objavilo kronološki pregled držav na posameznem seznamu (preglednico), ki jo nujno potrebujete za pravilen obračun nadomestila plače za čas odrejene karantene. Oglejte si jo že danes!

novica Začasno ustavljeno prejemanje vlog na javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih

SPIRIT Slovenija, javna agencija je z dnem 8. 8.2020 začasno ustavila prejemanje vlog na javni poziv, katerega predmet je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

novica Vabilo na poslovno delegacijo lesarjev na Bavarsko in v Bolzano

Direktorat za lesarstvo organizira dve izhodni gospodarski delegaciji in sicer med 22. in 23. oktobrom 2020 na Bavarsko, Nemčija in med 5. in 6. novembrom 2020 v Bolzano, Italija. Delegaciji obsegata obiske in individualne pogovore z vnaprej izbranimi partnerji, tudi na osnovi želja udeležencev delegacije.

novica Brezobrestni kredit P7C COVID 2020 – SAMO ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM

Nova linija kreditov v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjetje, brez stroškov odobravanja in vodenja, obrestna mera je 0%! Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta - do največ 50.000 EUR.

novica Mikrokrediti - samo za podjetja v problemskih območjih

Mikrokrediti kredit na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije. Višina zaprošenega zneska posojila je od 5.000 eur do 25.000 eur, odobritev kredita.

novica Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Podjetja se na rok 5.9.2020 lahko prijavijo z upravičenimi stroški za razvojne garancije, kamor spadajo stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti investicij oz. maksimalno 200.000 EUR.

novica Spodbude za razvoj in nove produkte v lesarstvu

Sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, k bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka izkazale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

novica Energetske sanacije v turizmu – Gostilne in turistične nastanitve

Posamezno podjetje lahko pridobi do 75 %, oz. do 200.000 eur nepovratnih sredstev za obnovo gostinskega obrata ali turističnih nastanitev. Upravičena so podjetja s sedežem ali podružnico v celotni kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ter obmejne problemske občine iz kohezijske regije Zahodna Slovenija. Rok za oddaje vlog je 30.11.2020.
Pišite nam