Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Novosti na področju dimnikarskih storitev

25. JANUAR 2018  |   Mira Črešnar

Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) želi uporabnike seznaniti z novostmi na področju dimnikarskih storitev, da ne bi prihajalo do zastrupitev z ogljikovim monoksidom in dimniških požarov.

Med predpisane dimnikarske storitve (kot do sedaj) sodijo tri glavne skupine storitev: čiščenje in pregledovanje (peči, dimnikov in zračnikov) ter meritve emisij dimnih plinov. Po novem so meritve emisij (monoksid) uvedene tudi na centralnih pečeh na trdno gorivo. V primeru izrednega dogodka, kamor sodita dimniški požar in uhajanje dimnih plinov v prostor (vklop javljalnika CO), mora  pred nadaljnjim obratovanjem uporabnik zagotoviti izredni pregled. Za redno opravljanje vseh predpisanih dimnikarskih storitev je po novem odgovoren izključno uporabnik. Vse nove ali rekonstruirane kurilne naprave mora uporabnik pred obratovanjem vpisati v državno evidenco na podlagi prvega pregleda. Spremembe pri obratovanju ali izbris naprav iz evidence pa se ureja z izrednim pregledom.

Odgovornosti in naloge uporabnika, dimnikarja in dimnikarske družbe

Dimnikarsko družbo uporabnik vsako leto lahko zamenja s 30. junijem za 12 mesecev. Med letom menjava ni možna, kar se preverja tudi preko evidence. Pri menjavi je treba upoštevati, da novo izbrana dimnikarska družba ne sme izdati zapisnika o pregledu, če je prejšnji dimnikar izdal negativni zapisnik. V takih primerih mora uporabnik najprej odpraviti pomanjkljivosti ter pridobiti pozitivni zapisnik od prejšnje dimnikarske družbe. Zato ob menjavi dimnikarske družbe izročite pretekle zapisnike novi dimnikarski družbi, saj se bosta sicer uporabnik in dimnikar lahko znašla v postopku in prekršku. Ob menjavi zato o tem obvestite tudi prejšnjo dimnikarsko družbo.

Nadzor nad dimnikarjem na prvem mestu izvaja uporabnik, zato naj cena nikakor ne bo odločilna. Ker gre za varnost in zaščito potrošnika, najprej zahtevajte kakovostne in storitve v celoti. Cene storitev so namreč navzgor omejene (kar ostaja pravno vprašanje) in ne dosegajo cen primerljivih terenskih dejavnosti. Pri izbiri bodite pozorni na strokovnost, opremljenost in izkušnje dimnikarske družbe.

Dimnikar je dolžan upoštevati pravila stroke in na zapisnik o pregledu zapisati pomanjkljivosti, ki so po novem razvrščene v 34 skupin (priloga 1 Uredbe). Če dimnikar ne upošteva pravil stroke, so za to z globo lahko kaznovani dimnikar, dimnikarska družba in odgovorna oseba dimnikarske družbe. Upoštevanje stroke je povezano tudi z zavarovalnicami. Za odgovornost je zavarovana dimnikarska družba, hišo pa ima lahko zavarovano tudi uporabnik. Škodni primeri bodo zato v prihodnje zelo verjetno obravnavani drugače (rednost storitev, negativni zapisniki).

Uporabnik je odgovoren za redno opravljanje vseh predpisanih storitev, obveščanje dimnikarja o spremembah ter za sprotno odpravo pomanjkljivosti. Dimnikar mora strokovno opraviti vse storitve ter upoštevati predpise in pravila stroke. Ker se pogosto vrši pritisk na dimnikarje, da naj kljub pomanjkljivostim izdajo pozitivni zapisnik, je na takšno prakso s temi okoliščinami težko računati. Še posebej, če predpis dimnikarju za neupoštevanje pravil stroke določa kazen 500 € - 600 €.

Za vse dimnikarske storitve so predpisani zapisniki, ki jih je smiselno hraniti dve leti

Pogostost opravljanja storitev je v predpisih opredeljena na novo, odvisna pa je od vrste kurilne naprave, vrste goriva, načina vgradnje, namena ter pogostosti obratovanja. Bolj podrobne informacije so na voljo pri izbrani dimnikarski družbi, zapisane pa so v prilogi 6 sprejete Uredbe. Po vsaki storitvi mora dimnikar izdati zapisnik o opravljenih storitvah, za kar je predpisana tudi globa.

Nekateri serviserji centralnih kurilnih naprav na biomaso kljub predpisom opravljajo čiščenje peči, celo pod nerealno grožnjo izgube garancije. Poznani so dve-, tri- ali celo štirikratniki cen, kot jih je država določila dimnikarjem. Zato spomnimo, da dimnikarskih storitev, kamor sodi tudi čiščenje peči, zaradi konflikta interesa ne sme opravljati podjetje, ki se ukvarja s servisiranjem ali prodajo kurilnih naprav. Težava nastopi, ko mora dimnikarska družba uporabniku izdati zapisnik o čiščenju in podatke vnesti v državno evidenco. Dimnikarska družba za delo drugih podjetij ne more izdajati zapisnikov ter s tem prevzemati odgovornosti. Zato naj čiščenje peči in dimnika, tako kot vse ostale predpisane storitve, na predpisane termine opravi dimnikar, ki mora v potrdilo in zaradi odgovornosti izdati predpisane zapisnike. S tem preprečite tudi nesmiselno dvojno opravljanje oz. plačevanje storitev.

Podobna je bila praksa v preteklosti pri meritvah emisij, ko so nekateri serviserji ob nastavitvah zgorevanja želeli prodati tudi meritve emisij. Čiščenje, pregledovanje in meritve emisije so  predpisan delokrog neodvisne dimnikarske službe, zaradi česar so predpisani tudi zapisniki. Storitve so predpisane zaradi javnega interesa, konflikt interesa pa je preprečen za zaščito uporabnika.

Vgradnja nove ali rekonstrukcija obstoječe kurilne ali dimovodne naprave

Pogoj za obratovanje nove ali rekonstruirane kurilne naprave (ali dimnika) je pozitivni zapisnik o prvem pregledu. Inštalater/pečar mora za potrebe prvega pregleda uporabniku izročiti dokumentacijo, ki je po novem zapisana, uporabnik pa jo mora hraniti najmanj do prvega pregleda. Če potrebnih tehničnih informacij zaradi pomanjkljive dokumentacije ob prvem pregledu ni na voljo, se lahko zgodi, da dimnikar ne bo imel pogojev za izdajo pozitivnega zapisnika. Bodite pozorni na: navodila proizvajalca, napisno tablico peči/dimnika, certifikat dimnika, izjavo o pravilni vgradnji, dimenzioniranje dimnika in upoštevanje nacionalnih predpisov. Če npr. že iz dokumentacije izhaja, da kurilna naprava presega emisije, takšna kurilna naprava ne sme obratovati. Vse navedeno mora dimnikar preveriti ob prvem pregledu ter spremljati skozi redne preglede, čiščenja in meritve.

Prvi pregled sme opraviti samo dimnikarska družba, ki jo izbere uporabnik. Ne dopustite, da inštalater/pečar naroči "svojo" dimnikarsko družbo, ki bo izdala (pozitivni) zapisnik po njegovem okusu. Celo brez vednosti uporabnika! Zaradi takšnih zlorab se uveljavlja praksa, da uporabniki plačilo za vgradnjo vežejo na zapisnik o prvem pregledu dimnikarske družbe uporabnika. S tem so uporabniki našli način, kako preprečiti, da bi inštalater/pečar pridobil zapisnik o prvem pregledu "po naročilu".

Nov sistem je za uporabnike prinesel kar nekaj dodatnih obvez, dimnikarskim družbam pa dodatno opredelil odgovornost ter povečal administracijo (ki je delno priznana tudi v ceniku). Vse to je posledica tržnega sistema, saj je bila javna služba na željo civilne iniciative ukinjena. Kot se kaže, se povečuje število bolj zahtevnih nalog, sporov in težav, ki jih morajo po novem uporabniki reševati na lastno pobudo. Povečalo se je tudi število dimniških požarov, kar je verjetno tudi vzrok za nadzor, ki ga pravkar vrši okoljska inšpekcija.  Sekcija dimnikarjev pri OZS se bo zato še naprej trudila osveščati državljane. Ali in v kolikšni meri bo nov sistem zaživel v praksi, pa bo pokazal čas, inšpekcijski in sodni postopki, ravnanje dimnikarjev in uporabnikov, deloma pa tudi odločitev ustavnega sodišča. Do takrat velja vse navedeno upoštevati.

 

Preberite tudi:

Pišite nam