Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

DuALPlus - Povečanje privlačnosti dualnega izobraževanja obrtnih poklicev v Alpskem prostoru

Interreg logo Oblikovalci politik in zainteresirane strani na nacionalni ravni in na ravni EU priznavajo pomembno vlogo dualnega izobraževanja pri odpravljanju težav v prehodni fazi z izobraževanja na delo, izboljšanju dobavnih spretnosti ter spodbujanju podjetništva in inovacij. Vendar pa so države v Evropi in alpski prostor na zelo različni izhodiščni poziciji. Tudi uspešni sistemi dualnega izobraževanja se soočajo z izzivi, kot so omogočanje delodajalcev, vključevanje marginaliziranih skupin, demografske spremembe in inovacije ter prilagajanje novim poklicnim razmeram. Ena od prednosti alpskega gospodarstva je zelo ukoreninjena tradicija v sektorju obrtnikov in obrtnih dejavnosti. Da bi mala in srednja podjetja (MSP) ostala konkurenčna v tem sektorju, potrebujejo usposobljeno delovno silo, ki lahko sledi tehnološkim, socialnim, podjetniškim in oblikovalskim novostim. Vendar pa MSP na tem področju težje pridobijo nove vajence.

 

DuALPlus se bo lotil novih načinov reševanja teh izzivov in povečal privlačnost dualnega izobraževanja za obrtnike oz obrtne delavce v alpskem prostoru. Ugotovitve in rezultati projekta bodo neposredno koristili mladim posameznikom, ki se odločijo za kariero v kvalificiranih obrtnih in trgovskih sektorjih. Prav tako bodo koristili MSP, mentorjem in mojstrom, ki želijo nadgraditi svoje učne in tehnične sposobnosti. Projekt združuje mala in srednja podjetja, izobraževalne ustanove, organizacije za podporo podjetništvu, kot so obrtne in gospodarske zbornice, univerze in oblikovalske inštitute ter regionalne javne organe iz šestih alpskih držav. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je eden izmed partnerjev v projektu.

 

Project postcard - OZS

Trajanje projekta:
17. 04. 2018 - 16. 04. 2021
 

Proračun projekta (za vse partnerje):
2.108.227 €, od tega je 1.791.993 € so-financirano s strani  European Regional Development Fund preko Interreg Alpine Space programa.
 

Dodatne informacije:
http://www.alpine-space.eu/projects/dualplus/en/home


Kontaktni podatki:
Ana Dragičević, +386 1 5830828, ana.dragicevic@ozs.si

 

DuALPlus - Increasing the attractiveness of dual education for skilled crafts and trades in the Alpine Space
Policy makers and stakeholders at national and EU level recognise the important role of dual education in addressing difficulties in the transition phase from education to work in improving the skills supply and in fostering entepreneurship and innovation. However, countries in Europe and the Alpine Space are in very different starting positions. Even well performing dual education systems face challenges, such as envolving employers, inclusion of marginalized groups, demographic change, and innovation and adaptation to new professional realities. One of the strengths of the Alpine economy is a strongly rooted tradition in the skilled crafts and trades sector. In order for SMEs to remain competitive in this sector, they need a silled workforce that is able to keep up with technological, social, business and design innovations. Yet, SMEs in this field find it increasingly difficult to get new apprentices.

 

DuALPlus will go new ways to address these challenges and to increase the attractiveness of dual education for skilled crafts and trades in the Alpine Space. The outputs and results of the project will directly benefit young individuals that decide for a career in the skilled crafts and trades sector.  They will also benefit SMEs, tutors and master craftsmen that want to upgrade their teaching and technical skills. The project brings together SMEs, educational institutions, business support organisations such as handicraft clusters and chambers of commerce, universities and design institutes and regional public aorities from six Alpine countries. Chamber of Crafts and Small business of Slovenia is one of the partners of the project.


Duration:
17th of April 2018 - 16th of April 2021

Project budget (all partners):
2.108.227 €, of which 1.791.993 € co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

Additional information:
http://www.alpine-space.eu/projects/dualplus/en/home
 

 

Pišite nam