Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

P5 Innobroker

P5 INNOBROKER (see english version bellow)


Kratek opis projekta: Co-funded by COSMELogotip - P5 innobroker

P5 Innobroker predstavlja »Javno zasebno partnerstvo za javna naročila inovacij v okviru modela Innobroker«. Izraža cilj nadaljnjega razvoja, pospeševanja, uvajanja, potrjevanja in demonstracije samozadostnega vseevropskega poslovnega modela in platforme, ki temelji na ekosistemu javnega naročanja inovacij (PPI), za mobilizacijo in združevanje zainteresirane javnosti, kupce in vodilna mala in srednje velika podjetja ter novoustanovljena podjetja EU, kot tudi za utiranje poti za izvajanje učinkovitega, sodelovalnega in usklajenega niza nadnacionalnih MSP/ponudb, usmerjenih v zagonska podjetja, prek poslovnega modela javno-zasebnega partnerstva posrednika PPI (P5 posrednik pri nabavi inovacij).

Javna naročila predstavljajo približno 14 % bruto domačega proizvoda Evropske unije (EU), kar pomeni, da ima ogromen potencial za usmerjanje novega razvoja v številnih sektorjih, pomoč pri spodbujanju prihodnjih trgov in reševanju ključnih družbenih izzivov. Javni organi, ki podpirajo proces inovacij ali kupujejo inovativno blago in storitve, so pogosto neposredno nagrajeni z izboljšanimi storitvami po optimiziranih stroških.

Projekt P5 Innobroker izhaja iz dveh različnih, čeprav komplementarnih strateških glavnih gonil. Prvi so sklepi in priporočila prejšnjega projekta Innobroker 1. Cilj je, v novem projektu, združiti spoznanja InnoBroker 1 s tistimi iz drugih vsakodnevnih pobud (nacionalnih, evropskih, mednarodnih) s ciljem razširiti empirične dokaze (priložnosti in ovire, kaj je treba in kaj ne ter pripraviti katalog primerov dobre prakse), vse to pa nato oblikovati tako, da bo primerno za replikacijo in uporabo. Projektni konzorcij P5 Innobroker bo, na podlagi predhodnih izkušenj, tako strmel k zagotavljanju  širokega spektra spodbujevalcev in zainteresiranih strani za inovacije, ki so vsi v tesnih stikih z javnimi kupci in iz lahko iz prve roke podajo povratne informacije o njihovih potrebah in zaznanih težavah, povezanih z intelektualno lastnino ter priložnostih na področju COSME teme: zdravstvo, okoljska trajnost in energetska učinkovitost, mobilnost in promet ter digitalna preobrazba in posodobitev javnih storitev. Del tega pomembnega znanja izhaja iz prejšnjih skupnih projektov, ki jih je izvedel konzorcij, npr. projekt INTERREG MED FinMED, katerega cilj je spodbujati gospodarsko rast in razvoj, hkrati pa zagotoviti, da naravna sredstva še naprej zagotavljajo vire in okoljske storitve, na katerih temelji blaginja, s spodbujanjem financiranja inovacij v sektorjih zelene rasti z izboljšanim izvajanjem politik in strategij in uvedbo inovativne podpore grozdom in inovativnih storitev.

Drugo glavno gonilo je pilotna operacija IPB, pri kateri pod posebnimi in raznolikimi profilnimi pogoji glede na pravno naravo (IPB javnega sektorja, IPB javno-zasebnega partnerstva, zasebni IPB), v kombinaciji s posebnim načinom financiranja in/ali pooblastili opredeljuje diferencirano stranko. odnosov, regionalne vpetosti ter tematskega in aktivnosti.

Tretji gonilnik je potreba po nadaljevanju "dokazovanja koncepta" poslovnega modela IPB v drugih državah/regijah (prilagodljiva replikacija) z namenom poglobiti razumevanje posredništva v posebnih pogojih in uporabiti ustrezna učenja za morebitno posodobitev. poslovnega modela (BM) Innovation Procurement Broker (IPB).

Nazadnje, mreženje je ključna prednost tako na regionalni kot tudi na evropski ravni, da se olajša dostop do ključnih javnih/zasebnih deležnikov/vratnikov ter podatkov in rešitev o ponudbi trga. Konzorcij P5 Innobroker se v celoti zaveda primernosti postopne vzpostavitve evropskega združenja IPB in mreže omrežij (kot je predlagal projekt Innobroker 1) kot stabilnega foruma za medsebojno učenje ter izmenjavo najboljših praks in izkušenj.

 

Projektni partnerji:

Projektni partnerji - P5 Innobroker

 

Trajanje projekta:

01.11.2021. - 31.10.2024

 

Proračun projekta (za vse projektne partnerje):

880.295,97 EUR

Co-funded by COSME

 

Kontaktni podatki:

mag Larisa Vodeb (larisa.vodeb@ozs.si   ali   01/ 58-30-588)

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

P5 INNOBROKER

 

About the project:

P5 Innobroker stands for “Public Private Partnership for Public Procurement of Innovation within the Innobroker Model”. It expresses the goal to further develop, accelerate, deploy, validate and demonstrate a self-sustainable EU-wide B2G Public Procurement of Innovation (PPI) brokerage service ecosystem-based business model and platform (Innobroker) for mobilizing and bringing together early adopter public buyers and leading-edge EU SMEs and start-ups as well as to pave the way for the implementation of an effective, collaborative/coordinated set of transnational SMEs/start-up-oriented PPI bids through a Public-Private Partnership PPI Facilitator Business Model (P5 Innovation Procurement broker).

Public procurement accounts for about 14% of the European Union's (EU) gross domestic product - meaning it has enormous potential to guide new developments in a range of sectors, help to stimulate future markets and address key societal challenges. And public authorities who support the process of innovation or purchase innovative goods and services are often directly awarded with improved services at optimised costs.

The P5 Innobroker project stems from two different albeit complementary strategic main drivers. The first is the conclusions and recommendation of the previous Innobroker 1 project. The aim is to merge the InnoBroker 1 learnings with those of other ongoing initiatives (national, European, international) with the goal of expanding the empirical evidence (opportunities and barriers, the dos and don’ts, catalogue of good practice cases) and preparing for replication. In this case the P5 Innobroker project consortium provides previous experience and know-how from a wide range number of innovation facilitators and stakeholders all of them in close contacts with public buyers and first-hand feedback both from their needs and of their IP related detected difficulties and opportunities in the domain of the COSME topic: healthcare, environmental sustainability and energy efficiency, mobility and transport and digital transformation and modernization of public services. Part of this significant know-how stems from previous collaborative projects undertaken by the consortium e.g. the INTERREG  MED FinMED project, that aims at fostering economic growth and development, while ensuring that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which prosperity relies, by promoting the financing of innovation in green growth sectors through improved delivery of policies and strategies and the introduction of innovative cluster support and innovative services.

The second main driver is the IPB pilot operation where under specific and diverse profile conditions according to the legal nature thereof (public sector IPB, public-private-partnership IPB, private IPB), combined with specific funding mode and/or mandates defines differentiated customer relationships, regional embeddedness, and thematic and activity range.

The third driver is the need for continuing the "proof of concept" of the IPB business model in other countries/regions (adaptive replication) with the aim of deepening the understanding of brokerage under specific conditions and of using the corresponding learnings for a possible update of the Innovation Procurement Broker (IPB) business model (BM).

Finally, networking is a key asset both at regional as well as at European level in order to facilitate access to both key public/private stakeholders / gatekeepers and market supply data and solutions. The P5 Innobroker consortium is fully aware of the appropriateness of a step-by step establishment of a European IPB association and network-of-networks (as proposed by the Innobroker 1 Project) as a stable forum for mutual learning and best practices and experiences exchange.

 

Project partners:

Projektni partnerji - P5 Innobroker

 

Project duration:

01.11.2021. - 31.10.2024

 

Project budget (for all the partners):

880.295,97 EUR

 

Contact information:

Larisa Vodeb, .Sc.  (larisa.vodeb@ozs.si   ali   01/ 58-30-588)