Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Ali ste že koristili finančne spodbude oz. vavčerje za mikro, mala in srednje velika podjetja?

08. 04. 2021
Avtor: Edina Zejnić

Slovenski podjetniški sklad je tudi v letošnjem letu objavil vavčerje za sofinanciranje različnih poslovnih storitev in krepitev kompetenc ter konkurenčnosti mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Minimalna višina sofinanciranja določenega vavčerja je v višini do 60 % oz. do 9.999 EUR za posamezen vavčer. MSP lahko koristi vavčerje v višini 30.000 evrov na leto. MSPji lahko celotno prijavo in zahtevek za vavčer oddajo elektronsko preko SPS ePortala.

Aktualni vavčerji so objavljeni na spletni strani SPSja, in sicer:

· Vavčer za certifikate kakovosti

· Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

· Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

· Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

· Vavčer za statusno preoblikovanje družb

· Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

· Vavčer za prenos lastništva

· Vavčer za prototipiranje

 

slika

 

Kratka predstavitev aktualnih posameznih vavčerjev

1. Vavčer za certifikate kakovosti

Namen: Dvig kakovosti poslovanja, izdelkov in storitev ter povečanje konkurenčnosti podjetij.
Upravičeni stroški: Od 1.1.2019 do 30.9.2023 za stroške zunanjega izvajalca za pripravo na certificiranje, stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov pridobljenih po 1.1.2019 za sisteme vodenja kakovosti proizvodov/storitev procesov ter validacije okoljske izjave, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov: ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). Pridobivanje certifikatov izvajajo akreditirane organizacije, akreditirane s strani nacionalne akreditacijske organizacije. ECOLABEL podeljuje Agencija RS za okolje.
Najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
Največja spodbuda: 9.999,99 EUR
POSEBNI POGOJ: Podjetje lahko sredstva pridobi samo 1- krat letno.   

2. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Namen: Spodbuditi in pomagati podjetjem k zaščiti intelektualne lastnine.
Upravičeni stroški: Od 1.1.2019 do 30.9.2023 za stroške priprave dokumentacije, stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenje v tujino (patenta, modela, blagovne znamke, znamko pri UIL), tujih patentnih uradih, evropskem patentnem uradu. Strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus, stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih).
Najmanjša spodbuda: 500 EUR
Največja spodbuda: 5.000 EUR brez vključenega popolnega preizkusa, 9,999,99 EUR z vključenimi popolnim preizkusom.

3. Vavčerji s področja internacionalizacije

- Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih
Namen: Aktivna udeležba MSP na mednarodnih forumih (strokovni forum, konferenca, kongres in svetovna razstava EXPO Dubaj).
Upravičeni stroški: Od 19.6.2020 do 30.9.2023 za udeležbo dveh udeležencev iz MSP na mednarodnem forumu, stroške aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodnem forumu (stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma), stroške prevoza do lokacije mednarodnega foruma, stroški nočitev. Stroški za EXPO Dubaj (kotizacija, stroški vstopnice).
Najmanjša spodbuda: 300 EUR
Največja spodbuda: 3.000 EUR

· Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Namen: Spodbuditi podjetja k udeležbi v gospodarskih delegacij v tujini za povezovanje s podjetji in možnosti iskanja novih poslovnih priložnosti.
Upravičeni stroški: Od 19.6.2020 do 30.09.2023 za udeležbo dveh udeležencev iz MSP, stroški kotizacije, stroški prevoza, stroški nočitev, stroški B2B. Za EXPO Dubaj se upošteva strošek kotizacije in strošek vstopnice.
Najmanjša spodbuda: 300 EUR
Največja spodbuda: 5.000 EUR
POSEBNI POGOJ: Vloga mora vsebovati dokazilo, da je podjetje član delegacije v tujino.

4. Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Namen: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k statusnemu preoblikovanju (samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali obratno), z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.
Upravičeni stroški: Stroški zunanjega izvajalca, notarski stroški, stroški revizije.
Obdobje upravičenosti: 1.1.2019-30.9.2023
Najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
Največja spodbuda: 5.000 EUR
POSEBNI POGOJ: V vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca. Podjetje lahko koristi sredstva samo 1-krat v celotnem obdobju.

5. Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM
Namen: Spodbujanje MSP pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM v podjetje (svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost)
Obdobje upravičenosti: 1.1.2019-30.9.2023
Upravičeni stroški: Stroški svetovanja pri izvedbi samoocene pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev. Stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju in strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost.
Najmanjša spodbuda: 300 EUR
Največja spodbuda: 9.999 EUR
POSEBNI POGOJ: Podjetje mora na dan vloge imeti vsaj 15 zaposlenih.

6. Vavčer za prenos lastništva
Namen: Spodbujanje MSP k prenosu lastništva.
Upravičeni stroški: Stroški priprave prijavitelja na prenos lastništva, stroški prenos lastništva, stroški dvig kompetenc prevzemnika.
Obdobje upravičenosti: 22.11.2019-30.9.2023
Najmanjša spodbuda: 500 EUR
Največja spodbuda: 3.000 EUR (za vse aktivnosti maksimalno 9.000 EUR).
POSEBNI POGOJ: Prijavitelj mora za projekt pred oddajo na podlagi svetovalnega intervjuja pridobiti potrdilo SPIRIT Slovenije. V vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca (evidenco vodi SPIRIT Slovenija). Podjetje lahko koristi sredstva samo 1-krat v celotnem obdobju.

7. Vavčer za prototipiranje
Namen: Spodbujanje MSP k izdelavi prototipa novega izdelka ali storitve.
Upravičeni stroški: Stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Obdobje upravičenosti: 1.1.2020-30.9.2023
Najmanjša spodbuda: 500 EUR
Največja spodbuda: 5.000 EUR
POSEBNI POGOJ:  Po podatkih SPSa podjetja, ki želijo pridobiti sredstva v okviru vavčerja, morajo kontaktirati enega od svetovalcev SIO – subjektov inovativnega okolja (praviloma v regiji kjer ima prijavitelj sedež) in mu predstaviti projekt. Postopek izvedbe intervjuja in ugotavljanje smiselnosti izdelave prototipa so urejena s posebnimi Navodili (https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio/intervju-pred-izdajo-vavcerja-za-prototipiranje ). Na podlagi intervjuja SIO ugotavlja, ali je podjetje v fazi razvoja, kjer je izdelava prototipa smiselna in potrebna in o tem izda Predhodno potrdilo SIO o smiselnosti izdelave prototipa (Obrazec št.1). Potrdilo je obvezna priloga vloge. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem. Izbrani zunanji izvajalec je lahko tudi SIO, če ta razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa. V tem primeru mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO. Prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge na ta javni poziv. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

Vavčerji so objavljeni na spletni strani SPSja na www.podjetniskisklad.si. Vsak posamezen vavčer ima javni poziv in pozivno dokumentacijo, kjer so točno navedena pojasnila, pogoji in navodila ter postopek pridobitve posameznega vavčerja.

Hiter postopek pridobitve vavčerja
Podjetjem je na razpolago poenostavljena in hitra oddaja vlog teh zahtevkov za vavčerje preko elektronskega portala https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava.

SPOT točke po Sloveniji nudijo brezplačno pomoč pri pripravi vloge za vavčerje, člani OZS se lahko obrnejo na OZS ali svojo Območno obrtno-podjetniško zbornico po Sloveniji za pomoč pri pripravi vavčerske vloge. Seznam območnih obrtno-podjetniških zbornic je objavljen na spletni strani https://www.ozs.si/ooz.

 

 

 

Preberite tudi