Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala

14. JUNIJ 2019  |   EIB

»SID banka igra pomembno vlogo pri financiranju slovenskih podjetij, tam, kjer obstajajo tržne vrzeli, to je predvsem pri MSP. Tako je leta 2012, SID banka v krizi ugotovila veliko tržno vrzel lastniškega financiranja in dala prvo pobudo za vzpostavitev slovenskega sklada za lastniško in kvazi lastniško financiranje slovenskih podjetij. Od takrat si prizadevamo, da bi evropske institucije v večji meri sodelovale pri krepitvi in zmogljivosti slovenskega institucionalnega okolja za lastniško in kvazi lastniško financiranje slovenskih podjetij. To dolgo ni bilo uspešno, zato smo ponosni, da smo kot ustanovna članica med prvimi razvojnimi bankami v Evropi, ki so podpisale sporazum z EIF za ustanovitev evropske kapitalske platforme (EIF-NPI). Na podlagi tega smo novembra 2017 podpisali sporazum z EIF za ustanovitev 100 milijonov EUR obsežnega Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP) s garancijo Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). SID banka, kot močan lokalni partner in dober poznavalec slovenskega poslovnega okolja, združuje znanje in najboljše prakse skupaj z EIF, kot izkušenim vlagateljem z dostopom do vseevropskega omrežja. Na ta način vzpostavlja SEGIP naložbene parametre za potrebe slovenskih malih, srednje velikih podjetij ter mid-cap podjetij. Z vložkom 50 milijonov EUR lastnih negarantiranih sredstev v program SEGIP, skupaj s 50 milijoni EUR s strani EIF, ob garanciji EFSI, SID banka dopolnjuje obstoječo paleto produktov, ki so namenjeni kapitalski krepitvi slovenskih podjetij, in sicer za zagotovitev njihove trajnostne rasti, širitve in konkurenčnosti. Razvoj skladov zasebnega kapitala bo v procesu financiranja odprl nove inovativne načine zagotavljanja finančnih virov z mobilizacijo lastnih zasebnih naložb za slovenske MSP,« je izpostavil mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke.

 

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dodaja: »Evropska komisija ima več programov, s katerimi spodbuja podjetja po vsej Evropi in današnja podpora prek EFSI oz. t. i. Junckerjevega naložbenega načrta, bo inovativnim in hitro rastočim slovenskim podjetjem omogočila še močnejšo rast. Vesel sem, da bo dogovor o sodelovanju med EIF in SID banko[2] zdaj zaživel v praksi in s tem bo financiranje s pomočjo tveganega kapitala odprlo nove priložnosti za slovensko gospodarstvo. Na nadaljnji razvoj trga lastniškega oz. alternativnega financiranja Evropska komisija Slovenijo sicer že več let opozarja v okviru evropskega semestra in krepitve unije kapitalskih trgov znotraj celotne EU.«  

 

Gabriele Todesca iz Evropskega investicijskega sklada je poudaril prednosti partnerstva: »Alternativno financiranje v Sloveniji še vedno predstavlja majhen delež finančnih virov, ki so na voljo za rast lokalnih malih in srednje velikih podjetij, kar upočasnjuje slovensko gospodarsko rast. V EIF smo veseli, da lahko prispevamo s SEGIP-om k reševanju tega vprašanja. Z njim bomo odgovorili na vse večje povpraševanje po rasti in nadomestnem kapitalu, zlasti za mala in srednje velika podjetja. Podpora, ki jo prejemamo od SID banke, je ključnega pomena za naš uspeh, zato se jim zahvaljujem za partnerstvo, s katerim spreminjamo slovenski finančni trg na bolje.«

SEGIP podpira krepitev zmogljivosti skladov zasebnega kapitala, ustanovljenih v Sloveniji, kot tudi prisotnost regionalnih in vseevropskih skladov zasebnega kapitala, s katerimi se bo zagotovilo lastniško in kvazi lastniško financiranje upravičenim malim in srednje velikim podjetjem ter mid-cap podjetjem v Sloveniji. Ta sredstva in naložbe morajo upravljati upravljavci skladov, ki izpolnjujejo standarde upravičenosti EIF za strokovno upravljanje.

Po postopku zaprtega razpisa s strani EIF, sta bila za upravljavce skladov zasebnega kapitala izbrana KF Finance in KD skladi z namenom upravljanja skladov zasebnega kapitala, ki bodo deležni 50 milijonov EUR iz SEGIP-a.

Tone Pekolj, KF Finance, je poudaril: »Poleg Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti na trgu obstaja več dejavnikov, ki so pomembni za delovanje skladov zasebnega kapitala:

i) zaznavamo vrzel na področju lastniškega financiranja malih, srednje velikih podjetij ter podjetij s srednjo kapitalizacijo (mid-cap); ii) nov dejavnik na našem trgu je, da prva generacija slovenskih podjetnikov prihaja v leta, ko rešujejo problem nasledstva in so pripravljeni svoja podjetja prodati oz. odpreti vrata drugim investitorjem in iii) ozaveščenost podjetnikov, da rast, povečanje konkurenčnosti in internacionalizacije podjetij ni vedno mogoče doseči le z zagotavljanjem „tradicionalnega“ dolžniškega financiranja. Sklad zasebnega kapitala ALFI PE bo poleg zaveze EIF in SID banke, skupaj z zavezami ostalih vlagateljev upravljal cca 60 mio EUR in bo denar vložil predvsem v podjetja s potencialom za rast, širitev in razvoj. Pri izbiri podjetij bo ključno, da imajo podjetja zdrav denarni tok, vzdržno preteklo rast, dobro idejo, izvozno usmerjenost in dober management. Praviloma bomo kupovali večinske lastniške deleže, pri čemer bo tipična investicija v rangu med dva in deset milijonov evrov.«

 

Podobno meni Luka Podlogar, predsednik uprave družbe KD Skladi: »Mala in srednje velika podjetja so motor slovenskega gospodarstva in znatno prispevajo k rasti gospodarstva. Zaradi pomanjkanja lastniškega financiranja žal mnoga izmed njih ne dosežejo svojega polnega potenciala. Naš sklad zasebnega kapitala bo vlagal v ta podjetja, ki imajo velik potencial rasti in ambiciozne ekipe, ki potrebujejo kapital za izvedbo svojih načrtov, bodisi za širitev kapacitet, gradnjo prodajne mreže, razvoj produktov ali prevzem konkurentov. Sklad zasebnega kapitala bo slovenskim vlagateljem ponudil novo, alternativno naložbeno možnost lastniške udeležbe v hitro rastočih malih in srednjih velikih podjetjih, v katera je neposredno težje investirati. Ponosni smo, da smo bili KD Skladi izbrani in, da lahko sodelujemo v Slovenskem naložbenem programu kapitalske rasti in tako izpolnjujemo tudi naše poslanstvo odgovornega finančnega posrednika ter pripomoremo k razvoju in tudi rasti slovenskega gospodarstva.«

 

SEGIP se je tudi zavezal k Skladu glavnih vlagateljev za razvoj Evrope, ki ga upravljajo Integral Venture Partners. Ta sklad ima več državno strategijo in močan poudarek na naložbah v Sloveniji.

 

SEGIP je, poleg ostalih zasebnih vlagateljev, namenjen za sofinanciranje slovenskih podjetij. Primer dobre prakse takšnega sofinanciranja je nedavna dokapitalizacija družbe Resalta. Luka Komazec, podjetje Resalta, v novem programu vidi koristi za slovensko gospodarstvo: »V preteklosti smo uspešno izvedli več projektov v sodelovanju s SID banko, sedaj pa se z novim financiranjem preko SEGIP-a  Resalta postavlja kot eden vodilnih neodvisnih ponudnikov energetskih storitev v Sloveniji in omogoča podjetju uresničevanje ambicioznega poslovnega plana. Resalta bo tako še naprej angažirana v izvedbo projektov z visoko stopnjo energetske učinkovitosti, vključevanju obnovljivih virov v projekte, nižanju emisij CO2, posledično pa bo ustvarjala prihranke tako zasebnim, kot javnim partnerjem. Za izvedbo in vzdrževanje projektov bodo angažirani lokalni izvajalci, kar bo imelo tudi spodbuden vpliv na slovensko gospodarstvo.«

 

O SEGIP programu:

  • SEGIP v vrednosti 100 milijonov EUR upravlja EIF.
  • Upravičena podjetja za SEGIP financiranje:

SEGIP zagotavlja lastniško in kvazi lastniško financiranje podjetjem, ki so ustanovljena v Sloveniji, in podjetjem, katerih Slovenija je osrednja država njihovega poslovanja. Upravičene so tudi naložbe, ki so usmerjene k utrjevanju ali razvoju dolgoročne prisotnosti podjetja v Sloveniji. Na ta način SEGIP podpira poslovanje in ustvarjanje novih delovnih mest.

Podjetje je lahko malo ali srednje veliko, ali podjetje s srednjo kapitalizacijo, ki posluje vsaj dve leti in ima pričakovano rast prihodka ter pozitiven pritok denarja v času naložbe.

SEGIP ni namenjen podjetjem v začetnih fazah razvoja ali podjetjem v težavah.

 

  • Nameni financiranja so:

Rast in širitev (vključno z internacionalizacijo) z ustvarjanjem vrednosti, naložbe v lastniški kapital in kvazi lastniški kapital (prenos lastništva iz ključnega managementa podjetja, reorganizacija delničarjev, predvideno generacijsko nasledstvo).

 

  • Kako podjetja dostopajo do financiranje SEGIP?
  • Preko skladov zasebnega kapitala, ki jih upravljajo upravljavci skladov.
  • Preko mehanizmov sofinanciranja, ki jih upravljajo upravljavci skladov.

 

 

#  #  #

 

O SID banki

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Banka razvija in izvaja finančnemu trgu dopolnilne dolgoročne finančne storitve in tako spodbuja konkurenčnost gospodarstva, odpiranje delovnih mest ter trajnostni razvoj Slovenije. Z inštrumenti dolgoročnega financiranja in zavarovanja spodbuja izkoriščanje priložnosti slovenskega gospodarstva v mednarodnem gospodarskem in razvojnem okolju.

O Evropskem investicijskem skladu (EIF)

Osnovni namen EIF je zagotavljanje podpore malim in srednje velikim podjetjem pri pridobivanju sredstev. EIF kot finančni posrednik stremi k zadoščanju obstoječih in prihodnjih tržnih potreb z oblikovanjem inovativnih finančnih produktov, naslovljenih na različne partnerje (banke, jamstvene, leasing in mikrofinančne institucije, sklade zasebnega kapitala in sklade tveganega kapitala itd.). S ponudbo »Integrated Risk Finance Product Range of SME finance” njihovim posrednikom dopolnjujejo produkte Evropske investicijske banke (EIB), s katero skupaj sestavljajo EIB skupino.

O Naložbenem načrtu za Evropo, #InvestEU

Naložbeni načrt za Evropo, tako imenovani Junckerjev naložbeni načrt, je ena največjih prioritet Evropske komisije. Osredotoča se na povečevanje naložb za ustvarjanje delovnih mest in rasti s pametnejšo uporabo novih in obstoječih finančnih virov; na odpravo ovir za naložbe ter na zagotavljanje tehnične pomoči in vidnosti naložbenim projektom. Osrednji steber je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), in sicer z jamstvi za kritje prve izgube, ki omogoča skupini EIB (tako EIB banki kot EIF skladu), da vlaga več in v pogosto bolj tvegane projekte. Podrobneje o rezultatih EFSI v Sloveniji in EU na ec.europa.eu/slovenia.

O Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI)

EFSI je glavni steber Junckerjevega naložbenega načrta in nudi poroštva, ki omogočajo EIB, da vlaga v večje število projektov z manjšimi tveganji. Za projekte in dogovore, ki so odobreni za financiranje pod EFSI, se pričakuje, da bo vloženih več kot 390 milijard EUR v naložbe in podprtih skoraj 929.000 malih in srednje velikih podjetij v 28 državah članicah.

 

#  #  #

 

Dodatne informacije

 

SID banka                                                                                                 Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Saša Podpeskar                                                                                      Maja Pavlović

Oddelek za marketing in odnose z javnostmi                            Vodja odnosov z javnostmi

sasa.podpeskar@sid.si                                                                        maja.pavlovic@ec.europa.eu

 

 

Preberite tudi:

Pišite nam