Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - tuji trgi

novica Izredni razpis Srednjeevropske pobude COVID-19: 600.000 EUR za projekte na področju zdravstva, izobraževanja in MSP

CEI - Central European Initiative, Srednjeevropska pobuda, je regionalni medvladni forum, ki je zavezan k podpori evropskega povezovanja in trajnostnega razvoja s sodelovanjem med državami članicami ter z Evropsko unijo, mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter drugimi javnimi ali zasebnimi institucijami in nevladnimi organizacijami. Ustanovljena je bila leta 1989 in ima sedež v Trstu. Države članice so: Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Italija, Moldavija, Črna Gora, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovenija, Slovaška in Ukrajina.

Z namenom zagotovitve usmerjenega odziva na svetovni izbruh, ki ga je povzročila epidemija COVID-19, je Srednjeevropska pobuda objavila izredni razpis. Namen razpisa je hitro obravnavanje posebnih potreb lokalnih skupnosti v državah članicah CEI.

Skupni proračun razpisa je 600.000 evrov. Posamezen prijavitelj lahko prejme največ 40.000 evrov.
Sredstva bodo dodeljena za aktivnosti na področjih zdravstva in telemedicine, izobraževanja in e-učenja/učenja na daljavo ter podpore mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Upravičeni stroški za MSP so npr. nakup opreme kot so računalniki, tablice ipd., programske opreme za delo od doma, organizacije spletnih seminarjev, svetovalnih storitev za spodbujanje inovacij, s poudarkom na digitalizaciji in dematerializaciji podjetij.

Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na:

https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

novica SID Banka z ukrepi za ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu

Skupaj z MGRT bo SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov.

novica Pričakuje se zeleni razpis EIC Accelator za start-upe

EIC Accelerator (European Innovation Counsil ) iz naslova »zelenega načrta – green deal«, ki ga je zastavila nova Evropska komisija, že pripravlja razpis za start up, ki naj bi bil objavljen v marcu.

novica Ukrepi SID banke za blažitev posledic korone virusa

SID banka ponuja obstoječe finančne produkte, ki jih bo spremenila oziroma dopolnila, prilagodila za reševanje likvidnostnih težav podjetij. Pokrivali bodo predvsem segment večjih posojil med od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR. Ker se ukrepi sprotno preoblikujejo, več informacij in pojasnil na spletni strani SID banke oz. na kontaktnih telefonskih številkah: 01/ 200 74 80 ali 01/ 200 75 14 ali na e-mailu: financiranje@sid.si. Celotna informacija o trenutno (pre)oblikovani ponudbi finančnih produktov za blaženje.

novica Ukrepi SPS za blažitev korona virusa

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami pripravil ukrepe kot odgovor na posledice korona virusa. Trenutno jen najbolj aktualnih 8 ukrepov: odobritve moratorija za kreditojemalce in prejemnike garancij, likvidnostni krediti, prilagojeni obstoječi razpisi za garncije, spremenjeni vavčerji . Za podrobnejše informacije in pobude pišite na info@podjetniskisklad.si. Sklad bo ravno tako vse nove informacije v zvezi z ukrepi objavljal na svoji spletni strani ter prijavljene uporabnike e-novic obveščal z neposredno elektronsko pošto.

novica Ukrepi SPS za blažitev posledic korone virusa

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bo uvedeni novi likvidnostni krediti. Predvideni paket ukrepov skupaj je trenutno načrtovan v višini 115 milijonov EUR. Za podrobnejše informacije in pobude pišite na info@podjetniskisklad.si. Sklad bo ravno tako vse nove informacije v zvezi z ukrepi objavljal na svoji spletni strani ter prijavljene uporabnike e-novic obveščal z neposredno elektronsko pošto. V nadaljevanju navajamo 7 ukrepov SPSa: Zadnj ukrepa (7) in (8) dodana dne: 17.03.2020 • točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo zahtevkov, in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu (13.3.2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja določenega v javnem pozivu. Spremeni se tudi : • točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni. • točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad. Pri javnem razpisu P4D 2019 - 2023 Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenski podjetniški sklad ukinja dva bližnja roka za oddajo vloge (in sicer rok 01.04.2020 in rok 01.06.2020) prav tako zaradi aktivnosti, ki so vezane na blažitev posledic koronavirusa. Rok za oddajo vloge za leto 2020 pri omenjenem javnem razpisu je 01.09.2020 NOVO: Slovenski podjetniški sklad vsem kreditojemalcem, ki imajo odprte neposredne mikrokredite na Slovenskem podjetniškem skladu sporoča, da bo zaradi posledic epidemije Koronavirusa po obdobju izrednih razmer, na podlagi pregleda neplačanih obrokov, z njimi pisno dogovoril nov način odplačila zapadlih obveznosti in sicer na način odobritve dodatnega moratorija na obroke glavnice kredita za dobo od 3 do 6 mesecev. Slovenski podjetniški sklad vsem prejemnikom garancij za bančne kredite Slovenskega podjetniškega sklada (po razpisu P1 -Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere) sporoča, da v času, ko se s skupnimi močmi trudimo preprečevati širjenje virusa in delamo z omejenimi resursi, je sodelujočim bankam dal soglasje, da ob morebitni potrebi po spremembah kreditno garancijskih pogojev za že odobrene kredite omogočijo dodatni moratorij za dobo do 6 mesecev, pri tem pa ostane datum zaključka kredita nespremenjen. V ta soglasja ne sodijo spremembe zavarovanja. Vse ostale spremembe kreditno garancijskih pogojev, ki bodo podjetjem v pomoč pri vzpostavitvi normalnega poslovanja, bomo reševali individualno, po umiritvi nastale situacije. _______________________________________________________________________________________________________________________________ Za podrobnejše informacije in pobude pišite na info@podjetniskisklad.si Sklad bo ravno tako vse nove informacije v zvezi z ukrepi objavljal na svoji spletni strani ter prijavljene uporabnike e-novic obveščal z neposredno elektronsko pošto. Prijave na e-novice so možne preko prijave z vpisom podatkov v obrazec, ki se nahaja na osnovni strani Slovenskega podjetniškega sklad.

novica EUROSTARS ZA INOVATIVNA IN RAZVOJNO USMERJENA PODJETJA

Slovenija kot članica pobude Eureka v podprogramu EUROSTARS polnopravno sodeluje in iz tega naslova je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo Javni razpis za finančno podporo malim in srednjim podjetjem v okviru programa EUROSTARS. EUROSTARS je ena izmed redkejših oblik mednarodnih finančnih spodbud, ki je tako po vsebini kot načinu zelo prilagojen razmišljanju in potrebam podjetjem in njihovim mednarodnim partnerjem, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

novica Danes se izteka rok za predselekcijo na razpis Slovenskega podjetniškega sklada za zagon inovativnih podjetij

Danes se izteka rok za predselekcijo na razpis Slovenskega podjetniškega sklada za zagon inovativnih podjetij, ki namenjen razvoju podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Rok za oddajo celotne prijave pa je 20. april. Tako kot lansko leto, je tudi letos najvišja možna vrednost sofinanciranje posameznega projekta 54.000 EUR, ki se jo črpa v treh tranšah.

novica Krepitev novih oblik sodelovanja med start up podjetji in velikimi podjetji

V zadnjih letih je Evropa močno napredovala pri ustvarjanju novih startupov (novih zagonskih podjetij), vendar število povečanje obsega ostaja prenizko. V povprečju ima Evropa danes približno 1 start up na vsakih 100.000 prebivalcev, od 2017 pa smo priča njihovi stabilni rasti.

novica Predlog interventnega ukrepa odplačila kreditov za 1 leto

Vlada je pripravila predlog odloga odplačila kreditov za 1 leto kreditojemalcem, prizadetim zavojo korona virusa, do komercialnih bank Predlog interventnega ukrepa opredeljuje odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe tistih kreditojemalcev, ki se bodo soočili z oteženim poslovanjem zaradi epidemije virusa, in sicer za obdobje 12 mesecev po uveljavitvi in obveznosti za kreditojemalce, ki bodo deležni odloga plačila kredita Med kreditojemalce so zajete gospodarske družbe, zadruge, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, samozaposlene osebe ter nosilci kmetijskega gospodarstva. Vsebina predloga ukrepa, 18.03.20
Pišite nam