Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
ZAKON O TUJCIH

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2I)

09. 01. 2024
Avtor: Anton Šijanec
ZAKON O TUJCIH

Ministrstvo za notranje zadeve je na spletnem portalu eDemokracija objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2I). Rok za pripombe je 26. januar 2023. Predlog in pripombe na povezavi >>>

Med razlogi predlagatelj navaja:

Temeljni razlog za pripravo predloga sprememb in dopolnitev zakona je prenos Direktive 2021/1883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2021 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namen visokokvalificirane zaposlitve in razveljavitvi Direktive Sveta 2009/50/ES (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2021/1883) v nacionalni pravni red. Gre za tako imenovano prenovitveno direktivo, s katero se nadomešča do sedaj veljavna Direktiva Sveta 2009/50/ES.

Z Direktivo 2021/1883 se določa obveznost priznavanja poklicnih izkušenj, ki jih je pridobil tujec v določenem poklicu, kot dokaz o visokih  poklicnih kvalifikacijah, kar je do sedaj veljalo za opcijsko izbiro držav članic. V Republiki Sloveniji so se visoke poklicne kvalifikacije lahko izkazale le z dokazili o formalnih kvalifikacijah (diploma oz. druga dokazila o uspešno zaključenem programu terciarnega izobraževanja).

Do pridobitve modre karte EU so skladno z Direktivo 2021/1883 upravičeni tudi upravičenci do mednarodne zaščite in sezonski delavci, pri čemer direktiva tudi niža zahtevani plačni prag za visokokvalificirano zaposlitev oziroma le tega določa v razponu med 1,0 - 1,6 kratnika povprečne bruto letne plače.

Direktiva uvaja tudi olajšane pogoje za mobilnost znotraj držav članic EU in sicer uvaja kratkoročno in dolgoročno mobilnost. Za prebivanje in opravljanje dela v okviru kratkoročne mobilnosti (do 90 dni v 180 dnevnem obdobju), imetniku veljavne modre karte EU, izdane s   strani ene izmed držav članic EU, druga država članica, v kateri izvaja mobilnost, ni potrebno pridobiti nobenih dodatnih dovoljenj;  zadošča veljavna modra karte EU, ki je bila tujcu izdana v prvi državi članici. V okviru dolgotrajne mobilnosti predmetna direktiva uvaja pomembno novost, in sicer lahko tujec, ki ima izdano modro karto EU v drugi državi članici, v državi članici, v kateri izvaja mobilnost,  opravlja delo tudi v času, ko odločitev o izdaji modre karte EU še ni sprejeta. Skrajšuje se tudi obdobje prebivanja v drugi državi članici, za izvajanje  dolgotrajne mobilnosti, ki je imetniku modre karte EU omogočena že po 12 mesecih zakonitega prebivanja v prvi državi članici, kot imetnik modre karte EU.

Na novo se omogoča tudi seštevanje obdobij prebivanja tujca v različnih državah članicah za pridobitev statusa rezidenta za daljši čas. V to obdobje se všteva čas, ko je tujec v drugih državah članicah prebival ne samo kot imetnik modre karte EU, temveč tudi kot študent, raziskovalec ali  upravičenec do mednarodne zaščite.

S predlogom se zagotavlja realizacijo priporočila št. 19 Varuha človekovih pravic iz letnega poročila za leto 2021, ki nalaga pripravo zakonodajnih sprememb, s katerimi bo vsem tujcem iz ZTuj-2, ki so skladno z Direktivo Sveta 2003/109/ES upravičeni do pridobitve tega statusa, omogočeno neovirano in dejansko priznanje in uveljavljanje tega statusa.

Odpravlja se neusklajenost med posameznimi določbami ZTuj-2 in ZZSDT, in sicer na način, da se na izkaznici enotnega dovoljenja, ki je izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (t. i. bivše osebno delovno dovoljenje), ki ga poda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu z ZZSDT, v opombi navede to soglasje, kar bo tujcu omogočalo, da se bo lahko v času veljavnosti enotnega dovoljenja zaposlil, samozaposlil ali opravljal delo brez potrebe po izdaji nadaljnjega dovoljenja za prebivanje zaradi drugega namena prebivanja (npr. enotnega dovoljenja za opravljanje dela kot samozaposlena oseba).

Z uvedbo dovoljenja za začasno prebivanje za digitalnega nomada se zagotavlja realizacijo zaveze iz programa za delo koalicije 2022-2026 in strategije Vlade - Digitalna Slovenija 2030, da se spodbuja prihod digitalnih nomadov.

Med kategorije tujcev, ki lahko združujejo družinske člane takoj oziroma brez omejitev glede dolžine tujčevega prebivanja v Republiki Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja se dodaja tujca, ki ima izdano dovoljenje za začasno prebivanje za digitalnega nomada, tujca, ki je slovenskega rodu do drugega kolena v ravni vrsti in ima izdano dovoljenje za začasno prebivanje na podlagi 48. člena ZTuj-2 in tujca, ki je neposredno pred pridobitvijo dovoljenja za prebivanje po tem zakonu prebival v Republiki Sloveniji na podlagi priznane začasne zaščite po zakonu, ki ureja začasno zaščito razseljenih oseb (ZZZRO). Ob tem se družinskemu članu tujca, ki spada v eno izmed izjem, ki mu omogoča takojšnjo združitev družine, in za katerega ZTuj-2 tega še ne določa, omogoča izdajo potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine, kar bo družinskemu članu omogočilo prebivanje v Republiki Sloveniji do dokončne odločitve o prošnji.

Za tujce, ki niso prosilci v Republiki Sloveniji in so prosilci za mednarodno zaščito v drugi državi članici Evropske unije ali pristopnice k Uredbi (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (UL L 180, 29.6.2013, str. 31, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 604/2013) se ureja pristojnost policije za izvedbo postopka predaje in omejitev gibanja v skladu z Uredbo (EU) 604/2013.

Odpravlja se določene pomanjkljivosti pri implementaciji Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (UL L 158, 30.4.2004, str. 77) ter Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).

Predlog vsebuje tudi druge spremembe, ki so redakcijske narave.

 

Predlog in pripombe na povezavi >>>

 

Preberite tudi