Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Čakanje na delo v juniju 2020 za vse delodajalce (dopolnjeno 30. 5)

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE) za vse delodajalce, ki izpolnjujejo pogoje, v juniju 2020 prinaša ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. ZIUOOPE bo pričel veljati 1. junija.

S 1. junijem tudi prenehajo veljati določbe ZIUPPP, ki urejajo čakanje na delo.

Ukrep čakanja na delo je združljiv z ukrepom subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Tako bo delodajalec lahko imel nekatere delavce na čakanju na delo, drugim pa bo odredil delo s skrajšanim delovnim časom.

Upravičeni delodajalci:

Pravico do ukrepa ima vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

- neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,

- delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in ima več kot deset zaposlenih na dan 13. marca 2020,

- tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Do ukrepa so upravičene tudi humanitarne in invalidske organizacije, četudi ne izpolnjujejo pogojev.

Pravice do povračila izplačanih nadomestil plače ne more uveljavljati delodajalec:

- ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge;

- če je nad njim uveden postopek stečaja.

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa. Prihodki so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Nadomestilo plače delavcu in sredstva povrnjena delodajalcu:

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, ki pa ne sme biti nižje od minimalne plače. Ta višina nadomestila plače velja za vse delavce, ki delajo pri upravičenih delodajalcih, četudi delodajalec ne bo uveljavljal ukrepa.

Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače znaša 80 % nadomestila plače (to je 80 % od 80 %) in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (892,50 EUR bruto I). V 80 % nadomestila plače, ki ga krije RS, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja.

Delodajalec, ki je neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 nižji od 70 %, lahko uveljavlja povračilo nadomestila plače le v višini deleža, ki je enak deležu njegovih prihodkov iz nejavnih virov.

Delavec ima pravico, da se v tekočem mesecu vrne na delo do 7 delovnih dni. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti ZRSZ.

Odredba za čakanje na delo je brezplačno dostopna tukaj.

Obveznosti delodajalca:

- delavcu mora v roku izplačati nadomestilo plače,

- ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo,

- če delavca pozove, da se vrne na delo, o tem predhodno obvesti ZRSZ,

- v času prejemanja nadomestila ne sme delavca odpustiti.

V primeru kršitve od prve do tretje alineje mora prejeta sredstva vrniti v 3x višini.

novica Subvencioniranje skrajšanja delovnega časa od 1. junija dalje (dopolnjeno 30. 5)

Z namenom ohranitve delovnih mest, bo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), država delno subvencionirala delo s krajšim delovnim časom. Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija do 31. decembra 2020. ZIUPPP, ki tudi ureja čakanje na delo, bo v tem delu prenehal veljati. ZIUOOPE bo pričel veljati v ponedeljek. 1. junija.

novica 1.6.2020 se izteka rok za vložitev izjave za samozaposlene

Če samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci še niso vložili IZJAVE, jo morajo preko eDavkov vložiti do 1.6.2020, če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje), aprilske in majske prispevke ter dodelitev mesečnega temeljnega dohodka. Naslednja in hkrati zadnja tranša nakazila mesečnega temeljnega dohodka bo 10.6.2020.

novica Iz tretjih držav ponovno v karanteno!

Vlada je včeraj popoldan dopolnila odlok o prehajanju meje in s tem ponovno uvedla 14-dnevno karanteno za vse, ki se vračajo iz tretjih držav, torej tistih izven schengenskega območja. S tem je preklicala režim, ki je veljal od 26. maja.

novica Še slab teden časa za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019

Zavezanci, ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej do 1. 6. 2020. Rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za koledarsko leto 2019 je bil zaradi epidemije COVID-19 iz 31. 3. 2020 premaknjen na 31. 5. 2020.

novica Kaj prinaša nov sprejeti "Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19 na mejnih prehodih na zunanjih mejah in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije?"

Z dnem 14.5.2020 je bil v Uradnem listu št. 68/2020 objavljen nov »Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.«

novica Obveščanje Inšpektorata za delo o preklicu dela na domu

Inšpektorat za delo obvešča delodajalce, da obveščanje o preklicu dela na domu ni potrebno.

novica Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo in izplačilo kriznega dodatka

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z ZIUZEOP.

novica Skrajni rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc je 1. junij 2020

AJPES obvešča zavezance za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc za leto 2019, da se z uveljavitvijo Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc v letu 2020, določen z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, izteče 31. maja 2020. Ker je zadnji dan roka nedelja, ko AJPES ne dela, je skladno s 101. členom Zakona o splošnem upravnem postopku skrajni rok za predložitev 1. junij 2020.​

novica Finančna uprava RS prisotna na terenu – preverjanje podlag za delo in izdajanja računov

Zavezanci, ki opravljajo dejavnosti, kjer so sproščeni ukrepi zaradi epidemije, so dolžni poslovati skladno z davčno zakonodajo. Finančna uprava RS svoje nadzorne aktivnosti najprej usmerja v preventivno delovanje in s prisotnostjo na terenu vpliva na davčno kulturo. Namen nadzora ni izrekanje glob, zato pozivajo zavezance, da pri svojem poslovanju uredijo podlage za delo z zaposlenimi in izdajajo in potrjujejo račune.
Pišite nam