Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Javna pooblastila - Licence

Prevozniki

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu. Licenca je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov in blaga v notranjem cestnem prometu. Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu se pridobi z licenco Skupnosti. Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu.

 

Licence skupnosti tudi za mednarodni prevoz blaga z vozili ali skupino vozil, katerih največja dovoljena masa znaša 2,5 do 3,5 t.

 

V skladu z evropsko Uredbo 2020/1055 bo od 21. maja 2022 za prevoz blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, potrebna licenca. Do takrat je licenca obvezna le za vozila, težja od 3,5 tone. Z navedeno uredbo se spreminjajo sedaj veljavne uredbe, ki urejajo pogoje za opravljanje mednarodnih prevozov blaga in potnikov 1071/2009, 1072/2009 in 1024/2012.

Prevozniki z lažjimi vozili so konkurenca težjim vozilom, njihovo število pa se v domačem in mednarodnem prometu povečuje. Prav zato so se države članice odločile, da bodo pravila o dostopu do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe 1071/2009 uporabljala tudi za ta vozila.  Poleg tega se zaostrujejo tudi nekateri drugi pogoji za opravljanje prevozne dejavnosti.

Zaradi preprečevanja pojava tako imenovanih slamnatih podjetij ter zagotavljanja poštene konkurence in enakih konkurenčnih pogojev so podrobneje opredeljeni pogoji glede sedeža podjetja. V Sloveniji je to delno že urejeno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu in Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Podjetje mora imeti prostore, v katerih lahko dostopa do izvirnikov svoje temeljne poslovne dokumentacije, zlasti prevoznih pogodb, dokumentov o vozilih, računovodskih dokumentov, kadrovske dokumentacije, dokumentacije s podatki o času vožnje in počitka itd. Vozila se morajo vrniti v enega od operativnih centrov v matični državi najpozneje v osmih tednih. Podjetje mora imeti število vozil in voznikov sorazmerno z obsegom prevozne dejavnosti. V pravilniku pa so podrobneje opisani pogoji glede administrativnega osebja, opreme in dosegljivosti. V Nacionalni elektronski register bodo vse države članice vnašale tudi podatke o številu zaposlenih v podjetju na dan 31. decembra preteklega leta.

Dostop do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika je omogočen samo podjetjem, ki imajo dober ugled, pri čemer se preverja tudi izvršne direktorje oz. vse zakonite zastopnike podjetij, ter kot do zdaj ugled upravljavcev prevozov.

Pri izpolnjevanju pogoja glede finančne sposobnosti so pogoji za lažja vozila nižji, kot za vozila nad 3,5 tone. Podjetje mora dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital in rezerve, in sicer 9.000 € za prvo vozilo in 5.000 € za vsako dodatno vozilo, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter 900 € za vsako dodatno vozilo, katerega masa presega 2,5 tone, vendar ne presega 3,5 tone. Podjetja, ki opravljajo dejavnost prevoznika izključno z lažjimi vozili, morajo imeti na voljo kapital in rezerve, ki skupaj znašajo vsaj 1.800 € za prvo vozilo in 900 € za vsako dodatno vozilo.

Pogoj glede strokovne usposobljenosti ostaja enak. Podjetje mora imenovati upravljavca prevozov, ki ima opravljen izpit za opravljanje prevozov blaga v mednarodnem cestnem prometu.

Pogoji za upravljavca prevozov, ki ima potrdilo o strokovni usposobljenosti izdano v drugi državi članici

Iz drugega odstavka 8. člena Uredbe 1071/2009/ES izhaja, da kandidati za upravljavca prevoza  iz  4. člena omenjene uredbe opravljajo izpit v državi članici, v kateri imajo običajno prebivališče, ali v državi članici, v kateri delajo.

Izdajatelji licenc smo 6. decembra 2022 s strani Ministrstva za infrastrukturo dobili navodilo, da moramo izpolnjevanje zgornje zahteve preverjati v postopku izdaje licence oz. prijave upravljavca prevozov.

"V skladu z zgoraj navedeno določbo je pri postopku izdaje licence potrebno preveriti običajno prebivališče ali kraj delovanja upravljavca prevoza na datum izdaje potrdila o strokovni usposobljenosti, ki je bilo izdano v drugi državi članici. Prosilec mora v postopku za pridobitev licence predložiti dokazila, s katerimi  dokazuje izpolnjevanje enega od prej navedenih pogojev (na primer pogodba o zaposlitvi, ustrezno dokazilo o običajnem bivališču)."

 

Pomembni datumi iz mobilnostnega svežnja :

https://www.gov.si/novice/2021-12-14-mobilnostni-svezenj-pomembni-datumi-v-2022/


 

 

Sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu

Dne 26. 6. 2021 začne veljati spremenjen Zakon o prevozih v cestnem prometu.  

Spremembe bodo vplivale tudi na pogoje za pridobitev licence za izvajanje prevozov potnikov in avtotaksi prevozov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ 8 sedežev.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu je dosegljiv na povezavi :
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1998/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-prevozih-v-cestnem-prometu-zpcp-2h
 

 

Novi pogoji za licenco Skupnosti - POZOR!

 
Izpolnjevanje pogojev za licenco Skupnosti po novi zakonodaji - ROKI!
 
 
Licence ni potrebno pridobiti:
  • prevoz pošte kot javne storitve
  • prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil
  • prevoz blaga za lastne potrebe
  • prevoz oseb za lastne potrebe, če se prevozi opravljajo z vozili, ki nimajo poleg voznika več kot 8 sedežev
  • prevoz blaga z vozili ali skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, če gre za prevoz blaga v notranjem cestnem prometu
  • prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana za poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati prevozi potnikov in blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. avtodvigala, črpalke za beton, vozila za prevoz čebel, potujoče knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja
  • prevoz za osebne potrebe