Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Vpis v Imenik vodij del

imenik vodij delNova zakona, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni zakon (GZ), ki sta se začela uporabljati s 1. junija 2018, regulirata poklica Pooblaščeni inženir in Vodja del. Reguliran poklic Pooblaščeni inženir je urejen v ZAID, reguliran poklic vodja del pa v GZ (14. in 120. člen).

 

Z ZAID je predpisan nov imenik pooblaščenih inženirjev, z GZ pa uveden imenik vodij del. Tega bodo vodile Inženirska zbornica (IZS) za inženirje in  tehnike,  Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) za delovodje in  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) za mojstre ter nosilce dejavnosti po Obrtnem zakonu,  vsaka svojega.

 

Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti,  razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, izpolnjevati naslednje pogoje:

- imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti

- imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del oziroma je samozaposlen in je hkrati tudi vodja del (pogoj iz te alineje je izpolnjen, če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v Imenik vodij del pri OZS).
 

Gradbeni zakon (GZ-1) – SPREMEMBA 1. 6. 2022


Dne 22. 12. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 199/2021 objavljen Gradbeni zakon (GZ-1) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972?sop=2021-01-3972 .

Zakon bo pričel veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu.
Zakon se bo začel uporabljati 1. junija 2022.

Prehodno obdobje za izvajalce del se podaljša do konec leta 2022 – (Izvajalci, ki so
na dan začetka uporabe GZ (to je 1.6.2018) opravljali dejavnost gradbeništva in ne
izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, glede polno
zaposlenega vodje gradnje, se morajo do 31. decembra 2022 uskladiti s 16.
členom tega zakona.).

Namesto dosedanjega naziva »vodja del«, se uvaja naziv VODJA GRADNJE.

Ohrani se pridobljene pravice že vpisanih v vse imenike, tudi glede vodij del.

Nosilci obrtne dejavnosti se v imenik vodij del lahko vpišejo le še do 31.5.2022, po tem datumu se bodo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v imenik vodij gradnje lahko vpisovali le mojstri s področja gradbeništva.

 

Navodila in pogoji vpisa v Imenik vodij del

Vlogo za vpis v Imenik vodij del mora posameznik oddati na obrazcu za vpis:

 

Vloga za vpis v Imenik vodij del


Vloga mora biti pravilno izpolnjena.


V skladu z GZ se lahko v imenik pri OZS vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo del.

Pogoj je izpolnjen, če vodja del:

 • izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti

              ali

 • če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo obrtne dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS
   

Seznam prilog potrebnih za vpis

Posameznik mora vlogi za vpis v imenik predložiti:

 • dokazilo o državljanstvu

 • spričevalo o mojstrskem izpitu   ali  potrdilo o vpisu v Obrtni register, če zaproša za vpis kot nosilec dejavnosti

 • dokazilo o zaposlitvi

 • dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR)

 • dokazilo o plačani vpisnini (stroški postopka so navedeni na vlogi)

OZS bo posamezniku izdala potrdilo o vpisu v imenik vodij del in žig z identifikacijsko številko vodje del.

 

Kontaktni podatki:

Za splošne informacije o vpisu v Imenik vodij del se lahko obrnete na:

a) Za nosilce obrtne dejavnosti v podjetju

 • Alma Ćeman - 01/ 58 30 829

 • Špela Žerjav - 01/58 30 552

 • Božena Germelj Drstvenšek - 01/ 58 30 817

b) Za mojstrske izpite za opravljanje dejavnosti s področja gradbeništva

 • Suzana Kljun - 01/58 30 574

 • Romana Bitenc - 01/ 58 30 530

Za dodatne informacije o vpisu v Imenik vodij del se lahko obrnete na sekretarja sekcije gradbincev:

 • Janko Rozman (dodatne strokovne informacije) - 01/ 58 30 540
   

Pišite nam